Bài Tập Kỹ Thuật Điện Tử

Kỹ thuật năng lượng điện tử với tin học là một trong ngành mũi nhọn mới phát triển.

Bạn đang xem: Bài tập kỹ thuật điện tử

Vào một khoảng thời gian tương đối ngắn (so với những ngành công nghệ khác.). Trường đoản cú khi thành lập tranzto (1948), nó đã gồm những văn minh nhảy vọt


*

Bài tập kỹ thuật năng lượng điện tửTRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT tp.hcm Biểu mẫu mã 3aKHOA: ĐIỆN TỬBỘ MÔN: CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬTên học tập phần: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ Mã học phần:1162010Số ĐVHT:3Trình độ đào tạo:Đại học A - NGÂN HÀNG CÂU HỎI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KIỂU TỰ LUẬN.Chương 1: DIODE VÀ MẠCH ỨNG DỤNG1. Các nội dung kỹ năng tối thiểu nhưng mà sinh viên nên nắm vững sau khi học hoàn thành chương 1 1.1  : địện áp phân rất ngƣợc. PIV  : loại điện qua Diode. ID  Vγ, VD : điện áp ngƣỡng dẫn của Diode.  : cái điện bảo hòa. Is  : điện áp nhiệt. VT  η : hằng số phụ thuộc vào đồ dùng liệu. 1≤η≤2 Tk : nhiệ t đ ộ kelvin Tk = Tc +273  : đ iệ n tích q = 1,6 x 10-19 C q  : hằ ng số Boltzman. K = 1,38 x 10-23 J/0K k 1.2   I D  I S eVD VT  1 kTk VT  q1.3 việc 1: mang lại ngõ vào Vi, xác định và vẽ dạng sóng ngõ ra Vo bài toán 2: mang đến mạch ổn định áp sử dụng zener, đến ngõ vào, tìm ngõ ra. Vấn đề 3: mang đến mạch ổn áp cần sử dụng zener, cho ngõ ra, tra cứu ngõ vào. Việc 4: search ID, Vo , xác minh cổng logic2. Các kim chỉ nam kiểm tra review và dạng câu hỏi kiểm tra review gợi ý chương 1Mục tiêu kiểm tra đánh giá Nội dungMức độ Nhớ những kiến thức phải nhớ : Phƣơng trình của diode Trang 1 Ngƣỡng dẫn của diode Si cùng Ge, điện áp PIV của diode trong các mạch chỉnh lƣu.Mức độ gọi đƣợc những kiến Các thông số kỹ thuật giới hạn của diodethức đang học gọi đƣợc hoạt động vui chơi của các mạch chỉnh lƣu bán kì, toàn kì, cách làm tính năng lượng điện áp ra trung bình, chiếc điện ra mức độ vừa phải trên tải các loại diode khácKhả năng vận dụng những kiến những kiến thức nhưng sinh viên phải biết vận dụng :thức đang học xác định dƣợc vào từng bài toán cụ thể ngƣỡng dẫn của diodeKhả năng tổng hợp: vấn đề 1: đến ngõ vào Vi, khẳng định và vẽ dạng sóng ngõ ra Vo bài toán 2: mang đến mạch ổn áp dùng zener, mang đến ngõ vào, tìm ngõ ra. Câu hỏi 3: mang lại mạch ổn áp sử dụng zener, mang lại ngõ ra, tìm kiếm ngõ vào. Việc 4: kiếm tìm ID, Vo , xác minh cổng lô ghích 3. Ngân hàng câu hỏi và đáp án cụ thể chương 1 các loại Nội dung Điểm tt thắc mắc D1 1.5 đến Vi. Vẽ dạng sóng ngõ ra Vo đắm say Với Diode là Si. VO R Vi = Vmsin(wt) VI Đáp án Trang 2 Câu hỏi2 1.5 mê man + + 3.3k Vi Vo - - Đáp án VT =-0.7V 0 t -Vm +VT Câu hỏi3 1.5 mê say Idea l + V + 8.2k Vi Vo - - Đáp án VT = V+0.7V Vo 0 t -VT -Vm - VT Trang 3 Câu hỏi4 1.5 + + mê mệt v R Vi Vo - - Đáp án VT = -V-0.7V Vo 0 t VT -Vm - VT Câu hỏi5 1.5 +v + đắm say R Vi Vo - - Đáp án VT = V+ 0.7v Câu hỏi6 1.5 +v + mê mẩn R Vi Vo - - Trang 4 Đáp án VT = V-0.7V Vm + VT Vo VT = V-0.7V t 0 Câu hỏi7 2 + mê man Si Vo + say đắm Si - - Đáp án VT1 = 1.4V VT2 = -1.4V Vo 0 t -Vm - VT2 Trang 5 Câu hỏi8 2 + si mê Si Vo + đam mê Si - - Đáp án VT1 = 1.4V VT2 = -1.4V Vm - VT1 0 t Câu hỏi9 2 + Ide al Diode s Vo + 5.6k 5.6k 5.6k - - Đáp án VT1 = (Vm -0.7v)/2 VT2 = (-Vm +0.7v)/2 Vm - VT 0 t Trang 6 Câu hỏi10 1.5 + 5.6k đắm đuối Vo 5.6k 5.6k mê say - Đáp án VT1 = (Vm -0.7v)/2 VT2 = (-Vm +0.7v)/2 Vm - VT1 0 t Câu hỏi11 2 Đáp án Trang 7 Câu hỏi12 2 Đáp án V0 T T 2 0 t -Vm Câu hỏi13 1 2.2K + + ham mê Vi = 11 0V (rms) Idea l Vo (Vdc) - - Đáp án V0 T 0 t T - 0.7V - 0.7V 2 Câu hỏi14 1 + + R yêu thích Vi Vo - - Trang 8 Đáp án V0 VT = 0.7V 0.7V T 0 t T 2 Câu hỏi15 2 i R + + 1K mê say 10K Vo - - Đáp án VT =0.77V Vm V0 0.7V T 0 t T 2 10  Vm 11 Câu hỏi16 2 R + + 1K mê man 10K Vo - - Trang 9 Đáp án -0.77V V0 10 Vm 11 T 0 t T -0.7V 2 Câu hỏi17 1.5 5.6k + + đắm đuối Vi Vo v - - Đáp án V0 VT = v+ 0.7V VT T 0 t T 2 Vm Câu hỏi18 1.5 + + R Vi Vo v - - Trang 10 Đáp án V0 0 t VT VT = -v+ 0.7V Vm Câu hỏi19 1.5 + + R ham Vi Vo v - - Đáp án V0 T 0 t T VT = -v - 0.7V VT 2 Câu hỏi20 1.5 + + R tê mê Vi Vo v - - Đáp án V0 VT = v + 0.7V VT 0 t Trang 11 Câu hỏi21 1.5 + + R mê man Si Vi Vo v v 1 2 - - Đáp án V0 VT2= v2 - 0.7V V T2 T 0 t T VT1= -v1 + 0.7V V T1 2 Câu hỏi22 1.5 15k + mê mẩn Si + Vi Vo V2 - - V1 Đáp án V0 VT1= v2 + 0.7V V T1 T 0 t T VT2= -v1 - 0.7V V T2 2 Câu hỏi23 1.5 cho biết ngõ ra của mạch Vo là bao -10V nhiêu? say mê -10V -10V 0V Vo ham Si 0V Vo 2.2K 0V Vo si 2.2K si mê -10V 2.2K -10V -10V Trang 12 Đáp án Vo = 9.3V Câu hỏi24 1.5 -10V cho biết ngõ ra của mạch Vo là bao -10V yêu thích nhiêu? đắm say 0V Vo -10V 0V Vo đắm say Si 1K ham mê 0V Vo 1K yêu thích 1K Đáp án Vo = -9.3V Câu hỏi25 2 a. Xác định RL cùng IL nhằm VRL = 10V. B. Xác định công suất cực đại Với IZM = 32mA, Vi = 50V, Vz = 10V, RS = 1k. RS IL IZ + VZ RL Vi IZM - Đáp án a. V  V  V0  10V Vi  V0 50  10 I   40mA RS 1  I L min  I  I ZM  40  32  8mA VZ 10  RL max    1.25k I L min 8 1  10 RS VZ  RL min    250 Vi  VZ 50  10  250  RL  1.25k b. PZM  VZ I ZM  10  32  320mA a. Hãy khẳng định VL, IL, IR với RL = 180. Câu hỏi26 3 b. Xác định giá trị của RL để sở hữu đƣợc công suất cực đại PZmax = 400mW. C. Xác minh giá trị nhỏ tuổi nhất của RL nhằm zener diode tất cả thể vận động đƣợc. Mang đến VZ = 10V, RS=110, Vi = 50V Trang 13 RS IL IZ + RL Vi - Đáp án a. VL  VL  V0  10V VL 10 IL    55mA R L 180 Vi 50 I L   0.17 A RS  RL 110  180 b. PZ max 400 I Z max    40mA VZ 10 I L  I L  I Zmaz  0.17  0.04  0.13 A VL 10 RL    76.9 I L 0.13 c. RL V0  Vi R L  RS 1 1  R L  RS  110  27.5  Vi   50    1   1 V   10  0  câu hỏi Hãy khẳng định giá trị của Vi làm sao cho VL = 9V với zener diode hoạt27 3 động không thật công suất. Mang lại RL = 1k, PZM = 300mW, R = 100.

Xem thêm: Tuyển Tập Những Câu Nói Thông Minh Không Bao Giờ Sử Dụng, Thông Minh Thông Minh

RS IL IZ Vi RL VL  VZ  V0  9V Đáp án PZM 300 I ZM    33.3mA VZ 9 1 1 Chọn: I Z min  I ZM  33.3  3.33mA 10 10 Trang 14 VL 9 IL    9mA RL 1 Vi min  Vi  Vi max  VZ  RS I Z min  I L   Vi  VZ  RS I ZM  I L   9  0.13.33  9   Vi  9  0.133.3  9   10V  Vi  13V thắc mắc Cho một sơ đồ vật mạch diode nhƣ hình vẽ. Các số liệu khác mang lại sẵn 128 bên trên sơ đồ. Vẽ mạch tƣơng và tính năng lượng điện áp ngõ ra. 2,2KΩ Ge tê mê 6,8KΩ 24V + Đáp án Điện áp ngõ ra : 1 VO = -(24 - 0,3 -0,7 ) 6,8K / 6,8K + 2,2K = - 17,37V 0 ,3 V 0 ,7 V 2, 2K Vout 24V 6 ,8 K Câu hỏi29 1 Ge đê mê 2,2KΩ Vout 12V si 2,2K 2,2KΩ 10mA (a) Ω (b) Tính điện áp ngõ ra Vout và dòng điện I chạy trong những sơ đồ. Biết điện trở thuận của diode không xứng đáng kể. Đáp án 0,7V 2,2KΩ + Vout 22V + 2,2KΩ (b) Sơ đồ dùng (a) : V OUT = + 0.7V I = ( 12 -0,3 - 0,7 ) / 2,2K = 5mA Sơ thiết bị (b) : I = ( 22 -0,7 ) / ( 2,2K + 2,2K ) = 4,84 mA Trang 15 V OUT = I . 2,2K = 4,84 mA . 2,2K = 10,65V Câu hỏi29 1 Tính năng lượng điện áp ngõ ra VOUT và chiếc điện I chạy vào sơ đồ. Biết điện trở thuận trên diode không xứng đáng kể. Say mê Ge 2,2KΩ Vout -12V 3,3KΩ Đáp án 2,2KΩ -12V + + 0,7V 0,3V 3,3KΩ I = 11 / ( 2,2K + 3,3K ) = 2 mA VOUT = 2mA . 3,3K = 6,6 V thắc mắc Cho một sơ đồ vật mạch diode nhƣ hình vẽ. Tính chiếc điện qua mỗi 130 R1, R2, R3 . Cho một sơ thiết bị mạch diode nhƣ hình vẽ. Nhánh Tính cái điện qua từng nhánh R1, R2, R3. Làm lơ điện trở thuận của diode. Những số liệu khác cho trên sơ đồ. -24V đắm đuối Si đê mê R3 R1 R2 mê say Đáp án nhì nhánh R 1 và R 2 không tồn tại dòng trải qua . Dòng trải qua nhánh R3 là I = ( 24 - 0,7 - 0,7 ) / 3,3K = 6,85 mA câu hỏi Xác định năng lượng điện áp ngõ ra Vo và chiếc điện qua mỗi diode trong mạch 131 sau. Bỏ lỡ điện trở thuận của diode khi dẫn. Yêu thích 2KΩ +10V Vo G 2KΩ e 1KΩ Đáp án mẫu điện qua nhánh diode Ge là I1=2,47 mA Trang 16 dòng điện qua nhánh diode ham là I 2 = 2,27 mA Điện áp ngõ ra VO = 1K .( 2,47 mA + 2,27mA ) = 4,74 mA thắc mắc Xác định điện áp ngõ ra Vo và chiếc điện qua diode vào mạch sau. 132 bỏ qua điện trở thuận của diode lúc dẫn. 150 Ω Vo + 24V đắm đuối 100 Ω R T = 150 . 100 / 150 + 100 = Đáp án 60Ω I Vo 60 Ω + E T = 24 . 100 / 100 + 150 = 9,6V say mê 9,6 V VO = 0,7 V I = 9,6 - 0,7 / 60 = 0,15 mA câu hỏi Cho 1 sơ vật mạch diode sau, tính dòng điện qua từng diode cùng điện 133 áp ngõ ra V0, các số liệu khác đến trên sơ đồ. Ge 6,8KΩ 20V -5V mê say Vo Đáp án Diode Ge ON , diode yêu thích OFF mẫu qua Si bằng 0 dòng qua Ge I = ( trăng tròn + 5 - 0,3 ) / 6,8K = 3,63 mA V O = trăng tròn - 6,8 K . 3,63 mA = - 4,7 V thắc mắc Cho 1 sơ đồ gia dụng diode sau , vẽ mạch tƣơng đƣơng, bỏ qua điện trở thuận34 1.5 của diode, khẳng định dòng điện qua diode với điện áp ngõ ra VO , những số liệu khác đến trên sơ đồ. đắm đuối 2,2K 2,2KΩ 10mA Ω Trang 17 Đáp án Sơ thiết bị tƣơng đƣơng: 1 I Vo 0,7V 2,2K 22V 2,2K cái điện qua diodevà điện áp ngõ ra: 22  0,7 I  4,84mA 2,2  2,2 Vo  2,2.5  10,65V Câu hỏi35 cho một sô ñoà diode sau , veõ maïch töông ñöông, boû qua ñieän trôû 1 thuaän cuûa diode ,tính doøng ñieän qua moãi diode vaø ñieän aùp ngoõ ra VO , caùc soá lieäu khaùc đến treân sô ñoà. 3,3KΩ đê mê 42V Vout Ge Đáp án Mạch điện tƣơng đƣơng : mẫu điện qua diode cùng điện áp ngõ ra: 42  0,7  0,3 I  12,4(mA) 3,3 Vo  0,3(V ) thắc mắc Cho một mạch ổn áp gồm điện áp ngõ ra 10V., năng lượng điện trở download RL biến36 3 thiên vào phạm vi 250Ω p. ZMAX = 10 . 32 mA = 320 mW Cho chiêu tập t mạ ch ổ n áp tất cả đ iệ n áp ngõ ra 10V (hình 2), zener tất cả công 3 Câu hỏi37 suấ t tiêu tán cự c tán cự c tiể u là 20mW và cự c đ ạ i là 1W. Tính đ iệ n trở tả i nhỏ nhấ t và lớ n nhấ t được cho phép đ ể Zener bao gồm tác dụ ng ổ n áp? những số liệ u khác mang đến trên sơ đ ồ . 100Ω (+) (+) RL UI=22V UO=10V Z (-) (-) I S = (22 - 10 ) /0,1K = 120 mA Đáp án I ZMIN = 20mW / 10 = 2 mA I ZMAX = 1000 mW / 10 = 100 mA I LMAX = 120 -2 = 118 mA R LMIN = 10 /118 mA = 84Ω I LMIN = 120 - 100 = trăng tròn mA R LMAX = 10 /20 mA = 500Ω thắc mắc Cho một mạch ổn định áp sau. Biết Zener có VZ=10V, PZMAX =400mW.38 3 a) khẳng định RL cực đại để Zener tiêu tán công suất lớn nhất cho phép. B) xác minh RL cực tiêủ để Zener làm việc trạng thái ON. 220Ω IL IR (+) (+) RL UI=20V UL Z (-) (-) Đáp án IS = ( 20 - 10 ) / 0,22K = 45,45 mA IZMAX = 400mW / 10 = 40 mA ILMIN = 45,45 - 40 = 5,45 mA RLMAX = 10 / 5,45mA = 1,83K ILMAX = 45,45mA RLMIN = 10 / 45,45 mA = 220 thắc mắc Cho một mạch ổn áp sau tất cả điện áp ngõ ra Vo không đổi 20V cung 339 cấp cho mua RL=1KΩ và điện áp ngõ vào VIN biến đổi từ 30V mang lại 50V. Xác minh gía trị của điện trở nối tiếp Rs với dòng cực đại qua Trang 19