BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 12 CÓ ĐÁP ÁN

... D đôi mươi C 21 B 22 A 30 A 31.A 32 B 33 C 39 C 40 A 41 C 42 A C A 9.B 10 A 11 A 12 19 C đôi mươi B 21 A 22 C 30 B 31.C 32 B 33 B 39 D 40 A 41 D 42 A B C 9.A 10 A 11 C 19 A đôi mươi A 21.D 22 B 30 B 31.A 32 D 33 ... 47 D 48 B 49 C 50 A test 12 I-1.D 2.C 3.B 4.B 5.D 6.D 7.A 8.C 9.D 10.B 11.A 12.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 12 có đáp án

C 13.C 14.C 15.B 16.A 17.A 18.D 19.C 20.A 21.A 22.C 23.B 24.B 25.C 26.B 27.A 28.A 29.C 30. A 31.C 32.A 33.D 34.D ... Was C had D have 30 Your friend speaks English very well, doesn’t he ? Yes, she …………English since she was a little girl A has been speaking B spoken C used lớn speak D has to speak 12 If you are...
*

... Is closest in meaning lớn _ A dear B friendly C helpful D kind Exercise 6: hãy chọn từ phần gạch men biện pháp phát âm không giống với trường đoản cú lại: A proofs B books C points D days A helps B laughs C cooks ... Books D pens 40 A houses B faces C hates D places http://kinhhoa.violet.vn Exercise 1: nên chọn đáp án (A, B, C D) mang đến câu sau: He has lived here since he here A came B has came C comes D come ... C Modern D Monitor C stand still D stop by C You’re welcome! D Never mind! IV nên chọn lựa từ phần gạch men gồm giải pháp phát âm khác với từ lại: 10 11 A failed B reached A invited A removed A looked A...
*

... A 163 What màu sắc is _ hair ? It’s black A your B you C me D I 164 We go khổng lồ the movies Sunday evening A to lớn B at C on D in 165 It"s very in the winter A cold B hot C cool D warm 166 ... D three 265 My school is not big It’s A big B small C not small D new 266 How many floors _ it have? A does B is C D are 267 What _ you every morning? A are B C is D does 268 class ... A 163 What màu sắc is _ hair ? It’s black A your B you C me D I 164 We go lớn the movies Sunday evening A lớn B at C on D in 165 It"s very in the winter A cold B hot C cool D warm 166 ...
*

... (information) 46 I think this article is .informative you should have a look in it (information) 47 This area has lots of big mountains This is lớn say this area is .mountainous .(mountain) 48 The arrival ... That I"m going lớn have interesting activities  khổng lồ tell 28 Is there something interesting at school this month?  anything 17 29 30 18 Viet"s brother is very well at repairing household appliances ... Are only a <16> few things that I don"t know about Vinh An One thing is that we don"t have <17> many things khổng lồ in the evening We don"t have any cinemas or theaters The< 18> only thing is that people...
*

... 20 c Exercise 1b 2a 11c 12a 3b 13a 4a 14d 5d 15c 6a 16d 7b 17a 8d 18c 9a 19a 10a 20 d Exercise 1a 2b 11a 12b 3c 13d 4a 14b 5b 15b 6d 16c 7c 17d 8b 18c 9d 19b 10a 20 c BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH ... 10a 20 a Exercise 1c 2d 11b 12a 3b 13a 4a 14c 5b 15c 6c 16a 7a 17b 8b 18d 9a 19d 10b 20 b Exercise 1d 2c 11a 12b 3b 13a 4a 14d 5b 15a 6c 16c 7a 17b 8b 18c 9a 19a 10b 20 c Exercise 1c 2a 11b 12a 3d ... C along d on 20 "When did you get married?" " _1983" a On b In c At d to lớn 1b 2c 3d 4a 5d 6b 7c 8c 9c 10d 11c 12c 13b 14a 15d 16a 17b 18a 19d 20 b BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH LỚP 11 Exercise 1...

Xem thêm: Nơi Bán Máy Lọc Nước Nóng Lạnh Aqua 3 Chức Năng (Nóng, Máy Lọc Nước Aqua 3 Chức Năng (Nóng


*

... Camping this weekend A We will probably go camping this weekend B We will not go camping this weekend C We may not go camping this weekend D We must not go camping this weekend 88 I think it’s ... 150 Whose car is this? A Whom does this oto belong ? B Who belongs to this car ? C Who does this car belong to? D Whose does this car belong to? 151 I would like you khổng lồ help me this English exercise ... Adam get Gavin’s haircut D Adam suggested that Gavin should have his haircut BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH LỚP 11 Exercise 1 I enjoy _ alone a be b being c to be d to lớn have been Would you like...
... Invention expert (n): chuyên gia 27 When was Alexander G Bell born? a In 184 7 b In 187 0 c.In 187 0s d.no information 28 He went to live _ a in Scotland b in America c in Boston d b & c are ... Bell was born in 184 7 in Edinburgh, Scotland His father was an expert in phonetics, the study of the sounds of languages As a boy, Bell became interested in sounds và speech In 187 0 the Bells decided ... Because he doesn’t have an umbrella A B C D 17 Tom said you could reach him in 645 082 after dinner A B C D 18 Why are you going to lớn spend two weeks in new york last month? A B C D 19 She took...
... 36- C 42-A 37-B 38-C 39-D 40-C 41-B Page 32 DIRECTIONS 43-C 49-D 44-D 45-A 46- D 47-A 48-A 50-D 56- D 51-A 52-B 53-D 54-B 55-A 68 -B 69 -C 57-B 58-D 59-C 60 -B 61 -A 62 -C 63 -C 64 -B 70-B 65 -A 66 -C 67 -A ... Outside the ovals Đáp án tập trắc nghiệm giờ đồng hồ anh 1-A 7-A 2-B 3-A 4-C 5-D 6- B 8-D 14-A 9-A 10-A 11-C 12-C 13-B 15-D 21-B 16- C 17-A 18-B 19-B 20-C 22-A 28-B 23-B 24-B 25-B 26- B 27-B 29-B 35-A ... Leaving 66 -My grandfather………many years ago A-had died B-has died C-died D-was dying 67 -I………… my son the money for that last week A-gave Page 19 B-given C-have given D-was given DIRECTIONS 68 -Yesterday...
... Ngày tiết bao gồm địa điểm (A, B, C D) ứng với tự gồm trọng âm bấm vào âm tiết tất cả địa chỉ (A, B, C D) ứng với từ bỏ tất cả trọng âm nhấp vào âm ngày tiết tất cả vị trí (A, B, C D) ứng với tự bao gồm trọng âm nhấn vào âm huyết bao gồm ... Trường đoản cú gồm trọng âm nhấn vào âm tiết địa điểm (A, B, C D) ứng với tự bao gồm trọng âm nhấn vào âm huyết địa chỉ (A, B, C D) ứng với từ bỏ trọng âm nhấn vào âm tiết gồm địa điểm (A, B, C D) ứng với từ tất cả ... Writing Đáp án: C 39 Choose the best answer: Unit 9: - mức … Hung …… for the bus at present? A Does / wait B Did / wait C Is / waiting D Was / waiting Đáp án: C 40 Choose the best answer: Unit 9: -...
... 38 C 39 D 40 D 41 C 42 C 43 C 44 A 45 C 46 B 47 D 48 B 49 C 50 A kiểm tra 12 I-1.D 2.C 3.B 4.B 5.D 6.D 7.A 8.C 9.D 10.B 11.A 12. C 13.C 14.C 15.B 16.A 17.A 18.D 19.C 20.A 21.A 22.C 23.B 24.B 25.C ... A C B D B C 9.A 10 A 11 C 12 D 18 A 19 A đôi mươi A 29 B 40 B 30 B 41 A 31.A 42 D 32 D 33 A 43 B 44 B A 13 B 49.D 17 B D 16.B B 17 C chạy thử 27 B 18 D B 19 B B 9.B 10 C 11 C 12 D trăng tròn B 21.B 22 A 28 A 39 ... Leaving C left D khổng lồ leave 11 People in New Zealand speak _ A French B Spanish C England D English 12 He is trying khổng lồ give up _ A smoking B smoke C smokes D smoked 13 We are tired of _ for the...
... Tư liệu ôn tập Anh văn 12 – học tập kì I DƯƠNG TRUNG TÍN – SÓC TRĂNG 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 A destruction A national ... C sympathetic D sympathetically tư liệu ôn tập Anh văn 12 – học tập kì I DƯƠNG TRUNG TÍN – SÓC TRĂNG tư liệu sưu tầm ship hàng dạy học (Nguồn GV -Lý Tài) 12 In Vietnam, two, three or even four generations ... Which B your B but B bringing B whom C yours C nor C feeding C who 12 D yourself D either D growth D whose tài liệu ôn tập Anh văn 12 – học tập kì I DƯƠNG TRUNG TÍN – SÓC TRĂNG 10 A expenditure A prepare...
từ bỏ khóa: trắc nghiệm giờ anh lớp 8 tất cả đáp ántrac nghiem tieng anh lop 6 co dap anbài tập trắc nghiệm giờ anh lớp 9 tất cả đáp án mai lan hươngbai tap trac nghiem tieng anh lop 9 co dap antrắc nghiệm tiếng anh lớp 9 bao gồm đáp ánbai tap trac nghiem tieng anh lop 6 co dap anbai tap trac nghiem tieng anh lop 7 teo dap antrắc nghiệm tiếng anh lớp 7 tất cả đáp ánbài tập trắc nghiệm tiếng anh lớp 6 bao gồm đáp ánbài tập trắc nghiệm tiếng anh lớp 6 có đáp án mai lan hươngbài tập trắc nghiệm giờ đồng hồ anh lớp 8 gồm đáp án mai lan hươngbộ đề trắc nghiệm giờ đồng hồ anh lớp 12đề trắc nghiệm giờ anh lớp 12đề thi hk1 tiếng anh lớp 9 bao gồm đáp ánđề thi hsg giờ đồng hồ anh lớp 9 có đáp ánBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại tp.hcm năm 2018Nghiên cứu sự đổi khác một số cytokin ở người bị bệnh xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức triển khai pha chế, tiến công giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong đk dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức triển khai chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường tàu việt namđề thi demo THPTQG 2019 toán thpt chuyên tỉnh thái bình lần 2 bao gồm lời giảiGiáo án Sinh học tập 11 bài 13: thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 13: thực hành thực tế phát hiện diệp lục cùng carôtenôitPhối đúng theo giữa phòng văn hóa truyền thống và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo và huấn luyện trong vấn đề tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dừng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh giấc phú thọNghiên cứu về mô hình thống kê học tập sâu và vận dụng trong dìm dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ trong thực tiễn huyện buộc phải Giuộc, tỉnh giấc Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng khu đất và tài chính nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa vào đầu thế kỷ XIXKiểm gần cạnh việc giải quyết tố giác, tin báo về tầy và ý kiến đề nghị khởi tố theo quy định tố tụng hình sự vn từ trong thực tế tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo lao lý tố tụng hình sự việt nam từ trong thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu vực (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học tập 11 bài bác 15: hấp thụ ở đụng vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài 15: hấp thụ ở đụng vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: thực hành thực tế phát hiện tại hô hấp ngơi nghỉ thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG quan lại VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG sale TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu new Chủ đề bài liệu new đăng tóm tắt văn bản trong lòng mẹ pk với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng cha mẹ đi thăm mộ người thân trong gia đình trong ngày lễ hội tết đặc điểm chung cùng vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài bác văn tự sự lớp 10 giải bài xích tập đồ lý 8 chuyện cũ trong đậy chúa trịnh giải bài xích tập thứ lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ buộc phải giuộc soạn bài xích cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve nhỏ trau bài bác ca ngắn đi trên kho bãi cát sự cải tiến và phát triển của từ vựng tiếp theo sau ôn tập văn học tập trung đại việt nam lớp 11 bài xích tập tỷ lệ thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem dại van lop 8