Bảng Chữ Cái Tây Ban Nha

Bảng chữ cái tiếng Tây Ban Nha có 30 chữ cái: a (a), b (be), c (ce), ch (che), d (de), e (e), f (efe), g (ge), h (ache), i (i), j (jota), k (ka), l (ele), ll (elle), m (eme), n (ene), ñ (eñe), o (o), p (pe), q (cu), r (ere), rr (erre), s (ese), t (te), u (u), v (uve), w (uve doble), x (equis), y (igriega), z (ceta).

Bạn đang xem: Bảng chữ cái tây ban nha


*

Pronouncing the Spanish Alphabet

LETTERLETTER NAME(S)PRONUNCIATION TIPS
aaThis letter sounds lượt thích theahsound you use lớn express realization in English:Ah, that’s the one!
bbeThis letter often sounds lượt thích an Englishb. Especially when it occurs between two vowels, it is pronounced with the lips not touching, much lượt thích the Spanishv. You may also hear it calledbelarga,begrandeorbe deburro.
cceThis letter often sounds like the Englishk. Beforeeori, it sounds like ans(or lượt thích thethinthickin many parts of Spain.)
chcheWhile this is not considered a letter anymore by the RAE, it sounds lượt thích thechincheese.
ddeThis letter sounds much lượt thích an Englishd, except you should place your tongue against your upper teeth instead of the roof of your mouth when pronouncing it. It often sounds like thethin Englishthen, especially when it comes between two vowels.
eeThis letter sounds like theehsound you make when asking for clarification or agreement in English:Eh? What did you say?
fefeThis letter sounds lượt thích the Englishf.
ggeThis letter usually sounds much like an Englishg. Beforeeori, it sounds lượt thích a harsh Englishh. It’s very similar lớn thejin Spanish.
hhacheIn general, this letter is silent. However, in words adopted from other languages, the breathy aspiration is maintained. For example,Hawái.
iiThis letter sounds like Englisheebut shorter.
jjotaThis letter sounds close to lớn the Englishhsound, though it varies from country khổng lồ country. In some places, it makes a harsh sound (almost lượt thích you are trying to lớn spit something up). It never sounds like thejin Englishjudge.
kcaThis letter is uncommon in Spanish, but sounds much lượt thích the Englishk.
leleThis letter sounds close khổng lồ the Englishl, but with the tongue raised closer to the roof of the mouth (rather than dipped down).
llelleWhile this is not considered a letter anymore by the RAE, it sounds like theysound in Englishyellowin many places. It can also be pronounced lượt thích thejinjudgeor thesinpleasure. You may also hear it calleddobleele.
memeThis letter sounds just lượt thích the Englishm.
neneThis letter sounds just like the Englishn.
ñeñeA completely separate letter from then, this letter sounds much like theniinonionor thenyincanyon.

Xem thêm: Các Món Ngon Từ Sầu Riêng - Tổng Hợp 25 Món Ngon Từ Sầu Riêng Siêu Hấp Dẫn

ooThis letter sounds close to lớn theoinso, but shorter.
ppeThis letter sounds close to the Englishp, but with less breath.
qcuThis letter is always followed by the letteruand sounds like Englishk.
rereThis letter sounds a bit similar to lớn thedsound in Englishcaddy. At the beginning of a word, it’s pronounced lượt thích the Spanish trilledrr(see below).
rrdoble ereTo make the famous trilledrr, the key is practice. Practice tip: Say the wordbutter(with American pronunciation) và think of the sound you make in the middle (tt). In American English, this sound is a tap. The Spanishrris essentially many taps in a row, và you can practice it by saying thettsound inbutterover & over.
seseThis letter sounds just like the Englishs.
tteSofter than the Englisht, to saytin Spanish, the tongue should cảm biến the teeth và there should be no explosion of breath after moving the tongue away.
uuThis letter sounds close khổng lồ theooinfood.
vveThis letter sounds much lượt thích the Spanishb. The lips vì not touch & there is less aspiration. You may also hear it calledvecorta,vechica,ve devaca.
wdoble veThis letter is not native khổng lồ Spanish, but sounds similar to Englishw. You may also hear it calleddobleuveordobleu.
xequisThis letter is pronounced lượt thích theksin Englishsocks. However, in place & person names (especially those fromMéxico), it can be pronounced lượt thích a raspy Englishh, ans, or even theshin Englishshow.
yi griegaMost of the time, this letter sounds like theyin Englishyes. At the over of a word, it sounds like the letteri(hay). You may also hear it calledye.
zzetaThis letter is mostly pronounced lượt thích the Englishs, but can sound lượt thích thethin Englishthinin many parts of Spain.

Alphabet Table

Here’s a handy table with the letters of the Spanish alphabet and their names.

*

Tiếng Tây Ban Nha (español), cũng rất được gọi là giờ đồng hồ Castilla ( castellano(trợ giúp·thông tin)) hay tiếng Y trộn Nho<4> theo lối nói cũ, là 1 trong ngôn ngữ thuộc nhóm Iberia-Rôman của group ngôn ngữ Rôman, và là tiếng thông dụng thứ 4 trên trái đất theo một số nguồn, trong lúc có nguồn không giống liệt kê nó là ngôn ngữ phổ biến thứ 2 hay đồ vật 3. Nó là tiếng mẹ đẻ của khoảng tầm 352 triệu người, và được dùng bởi 417 triệu con người khi tính thêm các người dùng nó như tiếng phụ (theo mong lượng năm 1999). Có người xác minh rằng rất có thể nghĩ đến tiếng Tây Ban Nha là tiếng đặc biệt thứ 2 trên nỗ lực giới, sau giờ Anh, có thể quan trọng hơn hết tiếng Pháp, do càng ngày nó càng được sử dụng nhiều hơn nữa ở Hoa Kỳ, vì chưng tỷ suất sinh cao ở phần đông nước sử dụng tiếng Tây Ban Nha như ngôn từ chính thức, do sự mở có của các kinh tế tài chính trong giới nói giờ đồng hồ Tây Ban Nha, vày sự tác động của giờ đồng hồ Tây Ban Nha trong thị phần âm nhạc toàn cầu, do tầm đặc biệt của văn học Tây Ban Nha và vì chưng nó được áp dụng ở tương đối nhiều nơi trên nỗ lực giới. Giờ đồng hồ Tây Ban Nha được sử dụng đa phần ở Tây Ban Nha, Bắc Mỹ, nam giới Mỹ với Guinea Xích Đạo.