BIỂU MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO THÔNG TƯ 200

“Cho tôi hỏi Báo cáo tài chính doanh nghiệp dùng để làm gì và biểu mẫu Báo cáo tài chính doanh nghiệp như thế nào?” – Ngọc Lan (Lâm Đồng).

Bạn đang xem: Biểu mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200


*
Mục lục bài viết

Biểu mẫu Báo cáo tài chính doanh nghiệp theo Thông tư 200

1. Mục đích của Báo cáo tài chính doanh nghiệp

Theo Điều 97 Thông tư 200/2014/TT-BTC thì báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế.

Báo cáo tài chính phải cung cấp những thông tin của một doanh nghiệp về:

- Tài sản;

- Nợ phải trả;

- Vốn chủ sở hữu;

- Doanh thu, thu nhập khác, chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác;

- Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh;

- Các luồng tiền.

Ngoài các thông tin này, doanh nghiệp còn phải cung cấp các thông tin khác trong “Bản thuyết minh Báo cáo tài chính” nhằm giải trình thêm về các chỉ tiêu đã phản ánh trên các Báo cáo tài chính tổng hợp và các chính sách kế toán đã áp dụng để ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2. Kỳ lập Báo cáo tài chính doanh nghiệp theo Thông tư 200

Kỳ lập Báo cáo tài chính doanh nghiệp được quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC như sau:

- Kỳ lập Báo cáo tài chính năm: Các doanh nghiệp phải lập Báo cáo tài chính năm theo quy định của Luật kế toán.

- Kỳ lập Báo cáo tài chính giữa niên độ: Báo cáo tài chính giữa niên độ gồm Báo cáo tài chính quý (bao gồm cả quý IV) và Báo cáo tài chính bán niên.

Xem thêm: Quả Hạnh Nhân Mua Ở Đâu Tphcm Là Tốt Nhất? Click Để Xem Địa Chỉ

- Kỳ lập Báo cáo tài chính khác

+ Các doanh nghiệp có thể lập Báo cáo tài chính theo kỳ kế toán khác (như tuần, tháng, 6 tháng, 9 tháng...) theo yêu cầu của pháp luật, của công ty mẹ hoặc của chủ sở hữu.

+ Đơn vị kế toán bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản phải lập Báo cáo tài chính tại thời điểm chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản.

- Xác định niên độ tổng hợp Báo cáo tài chính của cơ quan tài chính, thống kê:

Khi tổng hợp thống kê, trường hợp nhận được Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp có năm tài chính khác năm dương lịch, cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện theo nguyên tắc:

+ Trường hợp Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp bắt đầu từ 1/4, kết thúc vào 31/3 hàng năm thì số liệu trên Báo cáo tài chính được tổng hợp thống kê vào số liệu của năm trước liền kề;

+ Trường hợp Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp bắt đầu tư 1/7, kết thúc vào 30/6 hàng năm, Báo cáo tài chính dùng để tổng hợp thống kê là Báo cáo tài chính bán niên;

+ Trường hợp Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp bắt đầu từ 1/10, kết thúc vào 30/9 hàng năm thì số liệu trên Báo cáo tài chính được tổng hợp thống kê vào số liệu của năm sau.

3. Biểu mẫu Báo cáo tài chính doanh nghiệp theo Thông tư 200

Hệ thống Báo cáo tài chính doanh nghiệp gồm Báo cáo tài chính năm và Báo cáo tài chính giữa niên độ.

Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày trên Báo cáo tài chính, doanh nghiệp chủ động đánh lại số thứ tự các chỉ tiêu của Báo cáo tài chính theo nguyên tắc liên tục trong mỗi phần.

* Báo cáo tài chính năm gồm:

- Bảng cân đối kế toán: Mẫu số B 01 – DN

Mẫu số B 01 - DN

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Mẫu số B 02 - DN

Mẫu số B 02 - DN

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Mẫu số B 03 - DN

Mẫu số B 03 - DN

- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính: Mẫu số B 09 - DN

Mẫu số B 09 - DN

* Báo cáo tài chính giữa niên độ:

- Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ, gồm:+ Bảng cân đối kế toán giữa niên độ: Mẫu số B 01a – DN

Mẫu số B 01a - DN

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ: Mẫu số B 02a – DN

Mẫu số B 02a - DN

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ: Mẫu số B 03a – DN

Mẫu số B 03a - DN

+ Bản thuyết minh Báo cáo tài chính chọn lọc: Mẫu số B 09a – DN

Mẫu số B 09a - DN

- Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược, gồm:

+ Bảng cân đối kế toán giữa niên độ: Mẫu số B 01b – DN

Mẫu số B 01b - DN

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ: Mẫu số B 02b – DN

Mẫu số B 02b - DN

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ: Mẫu số B 03b – DN

Mẫu số B 03b - DN

+ Bản thuyết minh Báo cáo tài chính chọn lọc: Mẫu số B 09a – DN

Mẫu số B 09a - DN

Diễm My


Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info