Chuẩn Mực Kế Toán Số 26

Tính mang đến nay, hệ thống chuẩn mực kế toán nước ta được cỗ Tài chính ban hành thông qua 5 lần (bằng 5 ra quyết định và những Thông tứ hướng dẫn thực hiện) như sau:


*
Mục lục bài xích viết

Chuẩn mực số

Tên chuẩn mực

Quyết định ban hành

Thông tư hướng dẫn

02

Hàng tồn kho

149/2001/QĐ-BTC

161/2007/TT-BTC

03

Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

04

Tài sản cố định và thắt chặt vô hình

14

Doanh thu và các khoản thu nhập khác

Chuẩn mực số

Tên chuẩn chỉnh mực

Quyết định ban hành

Thông tứ hướng dẫn

01

Chuẩn mực chung

165/2002/QĐ-BTC

161/2007/TT-BTC

06

Thuê tài sản

10

Ảnh hưởng trọn của việc thay đổi tỉ giá hối hận đoái

15

Hợp đồng xây dựng

16

Chi tổn phí đi vay

24

Báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ

Chuẩn mực số

Tên chuẩn mực

Quyết định ban hành

Thông tứ hướng dẫn

05

Bất rượu cồn sản đầu tư

234/2003/QĐ-BTC

161/2007/TT-BTC

07

Kế toán những khoản đầu tư chi tiêu vào công ty liên kết

08

Thông tin tài chính về những khoản đầu tư góp liên doanh

21

Trình bày report tài chính

25

Báo cáo tài thiết yếu hợp nhất với kế toán khoản chi tiêu vào công ty con

26

Thông tin về những bên liên quan

Chuẩn mực số

Tên chuẩn chỉnh mực

Quyết định ban hành

Thông tư hướng dẫn

17

Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

12/2005/QĐ-BTC

20/2006/TT-BTC

22

Trình bày ngã sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự

23

Các sự kiện tạo ra sau ngày kết thúc kỳ kế toán tài chính năm

27

Báo cáo tài ở vị trí chính giữa niên độ

28

Báo cáo bộ phận

29

Thay đổi chế độ kế toán, ước tính kế toán

Chuẩn mực số

Tên chuẩn chỉnh mực

Quyết định ban hành

Thông tứ hướng dẫn

11

Hợp nhất kinh doanh

100/2005/QĐ-BTC

21/2006/TT-BTC

18

Các khoản dự phòng, gia tài và nợ tiềm tàng

19

Hợp đồng bảo hiểm

30

Lãi trên cổ phiếu

Phó giám đốc trụ sở có được thiết kế kế toán trưởng của chi nhánh không? Tiêu chuẩn chỉnh để làm cho kế toán trưởng gồm những gì?

Báo cáo tài chính năm của đơn vị chức năng kế toán nộp mang đến cơ quan công ty nước có thẩm quyền sau 4 tháng kể từ ngày ngừng kỳ kế toán tài chính năm dành được không?