Đề Kiểm Tra 15 Phút Môn Anh Lớp 9 Lần 2

Mời các bạn cùng tham khảo Bộ đề khám nghiệm 15 phút môn giờ Anh lớp 9 học tập kì 1 dành cho học sinh lớp 9 đang giúp các bạn ôn tập lại kiến thức và kỹ năng đã học, có cơ hội đánh giá bán lại năng lực của chính bản thân mình trước kỳ thi sắp tới tới. Chúc chúng ta học tập tốt!


Tổng vừa lòng 10 đề bình chọn Chương 1 Đại số lớp 9

Đề chất vấn 1 huyết môn hóa học lớp 9 tất cả đáp án - Số 1

Đề thi học kỳ 1 môn Ngữ văn lớp 9


Đề bình chọn 15 phút môn giờ Anh lớp 9 học tập kì 1

ĐỀ SỐ 1

I. Chọn câu vấn đáp đúng độc nhất (3 điểm)

1. It"s very kind _______ you khổng lồ help us. Thanks a lot.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 15 phút môn anh lớp 9 lần 2

A. For B. Lớn C. With D. Of

2. The hospital building is divided _______ four sections.

A. In B. Into C. To D. About


3. Did he ______ live in the country when he was young?

A. Use khổng lồ B. Used lớn C. Be used to D. Get used to

4. Tam wishes his father _______ here now to help him.

A. Is B. Were C. Will be D. Would be

5. What a pity! Lan can`t come with us. We all wish she ______ be here.

A. Would B. Should C. Could D. Can

II. Trong những từ gạch chân sau đây có một lỗi sai, tìm lỗi sai trong mỗi câu. (3 điểm)

1. She wishes he will stop making noise when she is working.

A. Wishes B. Will C. Making D.when

2. Tom uses khổng lồ wear glasses, but he doesn`t now.

A. Uses B. Glasses C. Doesn"t D.now

3. This book consists about three parts: introduction, development and conclusion.

A. This B. About C. Parts D. And

4. Mai and me would lượt thích to join the English speaking club.


A. Me B. Would C. To D. Spend

5. During the game, the rain starting so we had khổng lồ stop suddenly.

A. During B. Starting C. Had D. Suddenly

III. Viết thành câu trả chỉnh dựa vào các từ gồm sẵn. (4 điểm)

1. I/ wish/ I/ will become/ a singer.

2. I/ used to/ walk / school/ when/ I/ child.

3. She/ wish / she/ have/ a sister.

4. I/ wish/ I/ khổng lồ be/ England.

5. The child/ wish/ today/ his birthday.

Đáp án

I. Lựa chọn câu vấn đáp đúng độc nhất vô nhị (3 điểm)

1. D

2. B

3. A

4. B

5. C

II. Trong số từ gạch ốp chân sau đây có một lỗi sai, tìm lỗi sai trong những câu. (3 điểm)

1. B

2. A

3. B

4. A

5. B

III. Viết thành câu hoàn chỉnh phụ thuộc các từ gồm sẵn. (4 điểm)

1. I wish I would become a singer

2. I used lớn walk lớn school when I was a child.

3. She wishes she had a sister.

4. I wish I were lớn be England.

Xem thêm: Xem Hướng Dương Ngược Nắng Tập 37, Hướng Dương Ngược Nắng (Phần 2) Tập 37

5. The child wishes today was his birthday.

ĐỀ SỐ 2

I. Lựa chọn câu vấn đáp đúng nhất. (5 điểm)

1. My bicycle _________ last night.

A. Has been stolen

B. Was stolen

C. Stole

D. Is stolen

2. Have you ever ridden an elephant yet?- Yes, I’ve_______ridden it.


A. Already B. Yet C. Since D. For

3. We have lived in this town_______1999.

A. For B. Just C. Since D. In

4. Ao dẻo is the __________ dress of Vietnamese women.

A. Workable B. Fashionable C. Traditional D. Casual

5. His house_________into last night but nothing was taken.

A. Is break B. Was broken C. Were broken D. Broke

6. My brothers are very __________ wearing jeans.

A. Lượt thích B. Love C. Enjoy D. Fond of

7. Asian people love eating rice. Rice ________ in many parts of Asia.

A. Is grown B. Are grown C. Has grown D. Have grown

8. When ____________? In 1876.

A. Telephone was invented

B. Was telephone invented

C. Did telephone invented

D. Did telephone invent

II. Trong những từ gạch ốp chân dưới đây có một lỗi sai, tìm kiếm lỗi sai trong những câu. (5 điểm)

1. Five million bottle of champagne will be produced in France next year.

A. Bottle B. Champagne C. Will be produced D. Next

2. A new style of jeans have just been introduced in the USA.

A. New B. Have C. Introduced D. In

3. We have been friends since we are at university. Our friendship lasts long.

A. Have been B. Are C. At D. Long

4. Designers made difference styles of jeans to lớn match the fashions of the time.

A. Designers B. Difference C. Jeans D. Fashions


5. The picture has been paint by Trung for three years.

A. Has B. Been paint C. By D. For three years

6. When she is on holiday last summer, she went lớn the beach every day.

A. Is B. On C. Went D. The beach

7. In the past, jeans wore mostly by working people.

A. In B. Wore C. Mostly D. By

8. A new kind of robots have been designed recently to lớn meet people"s need.

A. Robots B. Robots C. Have been designed D. Need

Đáp án

I. Lựa chọn câu vấn đáp đúng nhất. (5 điểm)

1. B

2. A

3. C

4. C

5. B

6. A

7. A

8. B

II. Trong các từ gạch men chân tiếp sau đây có một lỗi sai, tìm kiếm lỗi sai trong mỗi câu. (5 điểm)