Điểm chuẩn đại học hàng hải

Trường đh hàng hải vn có vai trò cốt cán trong khối hệ thống giáo dục, chuyên đào tạo chuyên ngành hàng hải với logistic thông tin mức điểm chuẩn trúng tuyển chọn năm 2023 đựa trên hiệu quả thi trung học phổ thông như sau


*

Điểm chuẩn Đại Học hàng Hải Xét Theo Điểm Thi THPTQG 2022

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học sản phẩm Hải năm 2022 đã xác nhận công bố. Trong năm này trường ĐH hàng Hải gồm mức điểm xê dịch từ 16 cho 27.75.Sau phía trên là cụ thể điểm chuẩn của Đại Học mặt hàng Hải tương xứng với những chuyên ngành học ví dụ như sau:

Nhóm ngành kĩ thuật và công nghệ

Điều khiển tàu biển

Mã ngành: 7840106D101

Điểm trúng tuyển chọn PT1: 21.75

Điểm trúng tuyển PT2: 21.00

Điểm trúng tuyển PT3: 24.75

Khai thác lắp thêm tàu biển

Mã ngành: 7840106D102

Điểm trúng tuyển chọn PT1: 19.00

Điểm trúng tuyển chọn PT2: 16.00

Điểm trúng tuyển chọn PT3: 23.50

Quản lý sản phẩm hải

Mã ngành: 7840106D129

Điểm trúng tuyển PT1: 23.75

Điểm trúng tuyển PT2: 22.00

Điểm trúng tuyển PT3: 27.50

Điện tử viễn thông

Mã ngành: 7520207D104

Điểm trúng tuyển chọn PT1: 23.00

Điểm trúng tuyển PT2: 16.00

Điểm trúng tuyển chọn PT3: 26.00

Điện tự động hóa giao thông vận tải

Mã ngành: 7520216D103

Điểm trúng tuyển PT1: 20.00

Điểm trúng tuyển PT2: 16.00

Điểm trúng tuyển chọn PT3: 24.00

Điện auto công nghiệp

Mã ngành: 7520216D103

Điểm trúng tuyển PT1: 23.75

Điểm trúng tuyển PT2: 20.00

Điểm trúng tuyển PT3: 26.50

Tự động hóa khối hệ thống điện

Mã ngành: 7520216D121

Điểm trúng tuyển chọn PT1: 23.25

Điểm trúng tuyển PT2: 16.00

Điểm trúng tuyển chọn PT3: 25.50

Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi

Mã ngành: 7520122D107

Điểm trúng tuyển PT1: 17.00

Điểm trúng tuyển chọn PT2: 16.00

Điểm trúng tuyển PT3: 21.00

Đóng tàu & dự án công trình ngoài khơi

Mã ngành: 7520122D108

Điểm trúng tuyển PT1: 17.00

Điểm trúng tuyển chọn PT2: 16.00

Điểm trúng tuyển PT3: 20.00

Máy & tự động hóa xếp dỡ

Mã ngành: 7520103D109

Điểm trúng tuyển PT1: 19.50

Điểm trúng tuyển chọn PT2: 16.00

Điểm trúng tuyển chọn PT3: 20.00

Kỹ thuật cơ khí

Mã ngành: 7520103D116

Điểm trúng tuyển chọn PT1: 22.75

Điểm trúng tuyển PT2: 16.00

Điểm trúng tuyển chọn PT3: 25.00

Kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành: 7520103D117

Điểm trúng tuyển PT1: 23.75

Điểm trúng tuyển PT2: 16.00

Điểm trúng tuyển PT3: 25.75

Kỹ thuật ô tô

Mã ngành: 7520103D122

Điểm trúng tuyển chọn PT1: 24.25

Điểm trúng tuyển PT2: 21.00

Điểm trúng tuyển PT3: 27.25

Kỹ thuật nhiệt lạnh

Mã ngành: 7520103D123

Điểm trúng tuyển chọn PT1: 22.25

Điểm trúng tuyển chọn PT2: 16.00

Điểm trúng tuyển chọn PT3: 24.50

Máy & auto công nghiệp

Mã ngành: 7520103D128

Điểm trúng tuyển chọn PT1: 22.50

Điểm trúng tuyển PT2: 18.00

Điểm trúng tuyển chọn PT3: 24.00

Xây dựng công trình thủy

Mã ngành: 7580203D110

Điểm trúng tuyển chọn PT1: 17.00

Điểm trúng tuyển PT2: 16.00

Điểm trúng tuyển PT3: 19.00

Xây dựng dân dụng & công nghiệp

Mã ngành: 7580201D112

Điểm trúng tuyển PT1: 17.00

Điểm trúng tuyển chọn PT2: 16.00

Điểm trúng tuyển PT3: 22.00

Công trình giao thông & cơ sở hạ tầng

Mã ngành: 7580205D113

Điểm trúng tuyển chọn PT1: 17.00

Điểm trúng tuyển chọn PT2: 16.00

Điểm trúng tuyển PT3: 22.00

Kiến trúc và nội thất

Mã ngành: 7580201D127

Điểm trúng tuyển PT1: 17.00

Điểm trúng tuyển PT2: 16.00

Điểm trúng tuyển PT3: 19.50

Quản lý công trình xây dựng

Mã ngành: 7580201D130

Điểm trúng tuyển PT1: 20.50

Điểm trúng tuyển PT2: 20.00

Điểm trúng tuyển chọn PT3: 25.00

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201D114

Điểm trúng tuyển PT1: 25.25

Điểm trúng tuyển PT2: 24.50

Điểm trúng tuyển chọn PT3: 27.75

Công nghệ phần mềm

Mã ngành: 7480201D118

Điểm trúng tuyển PT1: 24.25

Điểm trúng tuyển PT2: 23.50

Điểm trúng tuyển chọn PT3: 27.00

Kỹ thuật truyền thông & mạng lắp thêm tính

Mã ngành: 7480201D119

Điểm trúng tuyển chọn PT1: 23.25

Điểm trúng tuyển PT2: 23.00

Điểm trúng tuyển PT3: 26.50

Quản lý nghệ thuật công nghiệp

Mã ngành: 7520103D131

Điểm trúng tuyển PT1: 22.00

Điểm trúng tuyển chọn PT2: 20.00

Điểm trúng tuyển PT3: 25.00

Kỹ thuật môi trường

Mã ngành: 7520320D115

Điểm trúng tuyển chọn PT1: 21.00

Điểm trúng tuyển PT2: 16.00

Điểm trúng tuyển PT3: 24.00

Kỹ thuật technology hóa học

Mã ngành: 7520320D126

Điểm trúng tuyển PT1: 17.00

Điểm trúng tuyển PT2: 16.00

Điểm trúng tuyển chọn PT3: 22.00

Máy tàu thủy

Mã ngành: 7520122D106

Điểm trúng tuyển PT1: 18.00

Điểm trúng tuyển PT2: 16.00

Điểm trúng tuyển PT3: 22.00

Nhóm ngành nước ngoài ngữ

Tiếng Anh yêu quý mại

Mã ngành: 7220201D124

Điểm trúng tuyển chọn PT1: 33.00

Điểm trúng tuyển PT2: 32.25

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201D125

Điểm trúng tuyển chọn PT1: 33.25

Điểm trúng tuyển chọn PT2: 32.25

Nhóm tài chính & luật

Kinh tế vận tải đường bộ biển

Mã ngành: 7840104D401

Điểm trúng tuyển PT1: 25.25

Điểm trúng tuyển chọn PT2: 25.00

Kinh tế vận tải đường bộ thủy

Mã ngành: 7840104D425

Điểm trúng tuyển PT1: 24.25

Điểm trúng tuyển chọn PT2: 22.00

Logistics & chuỗi cung ứng

Mã ngành: 7840104D407

Điểm trúng tuyển chọn PT1: 26.25

Điểm trúng tuyển chọn PT2: 25.75

Kinh tế ngoại thương

Mã ngành: 7340120D402

Điểm trúng tuyển chọn PT1: 25.75

Điểm trúng tuyển chọn PT2: 25.50

Quản trị gớm doanh

Mã ngành: 7340101D403

Điểm trúng tuyển PT1: 24.75

Điểm trúng tuyển chọn PT2: 24.50

Quản trị tài thiết yếu kế toán

Mã ngành: 7340101D404

Điểm trúng tuyển PT1: 24.25

Điểm trúng tuyển PT2: 24.00

Quản trị tài chủ yếu ngân hang

Mã ngành: 7340101D411

Điểm trúng tuyển PT1: 24.00

Điểm trúng tuyển chọn PT2: 23.00

Luật hàng hải

Mã ngành: 7380101D120

Điểm trúng tuyển chọn PT1: 23.25

Điểm trúng tuyển chọn PT2: 22.00

Nhóm chương trình quality cao

Điện tự động công nghiệp

Mã ngành: 7840104H401

Điểm trúng tuyển chọn PT1: 21.00

Điểm trúng tuyển chọn PT2: 18.00

Điểm trúng tuyển chọn PT3: 23.50

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7340120H402

Điểm trúng tuyển PT1: 23.25

Điểm trúng tuyển PT2: 20.00

Điểm trúng tuyển chọn PT3: 25.75

Kinh tế vận tải đường bộ biển

Mã ngành: 7520216H105

Điểm trúng tuyển chọn PT1: 23.50

Điểm trúng tuyển chọn PT2: 23.00

Kinh tế nước ngoài thương

Mã ngành: 7480201H114

Điểm trúng tuyển PT1: 24.00

Điểm trúng tuyển PT2: 23.50

Nhóm công tác tiên tiến

Kinh tế hàng hải

Mã ngành: 7340101A403

Điểm trúng tuyển chọn PT1: 22.75

Điểm trúng tuyển PT2: 21.00

Kinh doanh nước ngoài và logistics

Mã ngành: 7840104A408

Điểm trúng tuyển chọn PT1: 24.25

Điểm trúng tuyển chọn PT2: 24.00

Quản lý marketing và marketing

Mã ngành: 7340120A409

Điểm trúng tuyển PT1: 23.50

Điểm trúng tuyển chọn PT2: 23.00

Nhóm chương trình lớp chọn

Điều khiển tàu biển

Mã ngành: 7840106S101

Điểm trúng tuyển chọn PT1: 20.00

Điểm trúng tuyển PT2: 16.00

Điểm trúng tuyển PT3: 21.00

Khai thác đồ vật tàu biển

Mã ngành: 7840106S102

Điểm trúng tuyển chọn PT1: 16.00

Điểm trúng tuyển chọn PT2: 15.00

Điểm trúng tuyển PT3: 20.00

Lời Kết: Trên đây là thông tin về điểm chuẩn Đại học hàng hải ưng thuận do trang kênh tuyển chọn sinh 24h.vn cập nhật.