Kinh đại bi tâm đà la ni

Hiện trên link đoạn clip đã hỏng, chúng tôi đang xung khắc phục, update trong thời gian nhanh nhất. Xin khách hàng hoan hỷ nghe những bài giảng khác

Giới thiệu Chú Đại Bi – Đại Bi trung tâm Đà La Ni

Chú Đại Bi, tốt Đại Bi chổ chính giữa Đà La Ni (Maha Karunika citta Dharani), là bài xích chú minh họa công đức nội bệnh của Đức tiệm Tự Tại tình nhân Tát (Avalokiteśvara Bodhisatva).

Bạn đang xem: Kinh đại bi tâm đà la ni

Bài chú này còn tồn tại các tên gọi là: Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán nạm Âm Đại Bi vai trung phong Đà La Ni, Quảng Đại viên mãn Vô ngại Đại Bi trung ương Đà La Ni, Thiên Thủ Thiên Nhãn quán Tự Tại ý trung nhân Tát Quảng Đại thỏa mãn Vô trinh nữ Đại Bi tâm Đà La Ni, thanh mảnh Đà La Ni

*

Theo kinh Đại Bi trọng điểm Đà La Ni, bài chú này được tình nhân tát Quán nuốm Âm gọi trước một cuộc tập họp của những Phật, người thương tát, những thần cùng vương. Cũng như câu Om Mani Padme Hum rất phổ biến ngày nay, Đại Bi chú là chân ngôn phổ biến cùng cùng với phật Quán nỗ lực Âm nghỉ ngơi Đông Á, bài chú này thường được dùng để bảo đảm hoặc để làm thanh tịnh.

Nguồn nơi bắt đầu Chú Đại Bi

Chú Đại Bi được trích từ bỏ Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán gắng Âm người yêu Tát Quảng Ðại như ý Vô ngại ngùng Ðại Bi vai trung phong Ðà La Ni Kinh. Trong kinh ngài Quán núm Âm người thương Tát bạch Phật rằng: “Bạch đức rứa Tôn, con gồm chú Đại Bi chổ chính giữa đà ra ni, nay xin nói ra, vì mong cho chúng sanh được an vui, được trừ tất cả bịnh, được sinh sống lâu, được giàu có, được diệt toàn bộ nghiệp ác tội nặng, được xa lìa chướng nạn, được thành tựu toàn bộ thiện căn, được tiêu tan tất cả sự hại hãi, được mau không thiếu thốn tất cả phần lớn chỗ mong cầu. Cúi xin cố gắng Tôn từ bỏ bi doãn hứa”, rồi kế tiếp đọc Chú Đại Bi.

Các phiên bản Chú Đại Bi

Chú Đại Bi hay dùng chính là Tâm Chú của Đức Thanh Cảnh quán Tự Tại nhân tình Tát (Nìlakantha Avalokite’svara Bodhisatva) hầu hết do nhì ngài Bất ko Kim cương và Kim cưng cửng Trí dịch vào khoảng vào giữa thế kỷ thứ 6. Các bản này được giữ truyền dưới 2 dạng là phiên bản dài với phiên bản ngắn:

Bản nhiều năm (quảng bản) được ghi thừa nhận qua các bài

Thanh Cảnh cửa hàng Tự Tại người tình Tát Đà La Ni, Bất ko Kim cương cứng dịch. Quảng Đại thỏa mãn Vô ngại ngùng Đại Bi tâm Nễ La kiến Tha Đà La Ni, Kim cương cứng Trí dịch. Quán Tự Tại bồ Tát Quảng Đại như ý Vô hổ ngươi Đại Bi vai trung phong Đà La Ni, Chỉ ko dịch. Thiên Thủ Thiên Nhãn quán Tự Tại bồ Tát Quảng Đại viên mãn Vô hổ ngươi Đại Bi tâm Đà La Ni Chú, Kim cương cứng Trí dịch.

Bản ngắn (lược bản) được ghi dìm qua những bài

Đại từ bỏ Đại Bi cứu giúp Khổ cứu vớt Nạn Quán chũm Âm Tự tại Vương bồ Tát Quảng Đại như ý Vô hổ thẹn Tự trên Thanh Cảnh Đại Bi trọng tâm Đà La Ni, Bất không Kim cương dịch. Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán cụ Âm người thương Tát Đại Bi tâm Đà La Ni, Bất không dịch. Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán cố gắng Âm tình nhân Tát Quảng Đại viên mãn Vô ngại ngùng Đại Bi trọng điểm Đà La Ni, Già Phạm Đạt Ma dịch.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học An Ninh Nhân Dân Hà Nội, Học Viện An Ninh Nhân Dân

Chú Đại Bi được rút ra từ kinh Đại Bi tâm Đà La Ni của Phật Quán nạm Âm. Hotline tắt là Chú Đai Bi. Chú Đại Bi gồm thảy là 84 câu, 415 chữ.

Chú đại bi giờ đồng hồ Việt

Đây là bạn dạng Chú đại bi tiếng Việt được sử dụng trong số nghi thức tụng niệm phổ thông, có hướng dẫn tụng của thầy phù hợp Trí Thoát:

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần). Thiên thủ thiên nhãn, vô mắc cỡ Đại-bi trung tâm đà-la-ni.

Nam tế bào hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam tế bào a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, người tình đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phân phát duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, mãng cầu ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phát xà domain authority đế, ma ha phát xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phát sa phân phát sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị vớ rị, sơn rô sơn rô, ý trung nhân đề dạ, ý trung nhân đề dạ, người tình đà dạ, nhân tình đà dạ, di đế rị dạ mãng cầu ra cẩn trì địa rị sắc ni na, bố dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Vớ đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a vớ đà dạ, ta bà ha. đưa kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Tía đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị chiến hạ yết ra dạ, ta bà ha. O Nam mô hắc ra đát na, nhiều ra dạ da. Nam tế bào a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha. Án, tất điện đô, mạn nhiều ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3 lần khi trì biến chuyển cuối cùng)

Chú đại bi phía trong Kinh Đại bi vai trung phong đà la ni. Phật nói Chú đại bi là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu vãn khổ. Trí chú này thì diệt vô lượng tội, được vô lượng phước và chết thì sinh cực Lạc. Thần chú này vì chưng Quan cụ Âm bồ tát nói. ý muốn trì chú này thì đề nghị phát ý trung nhân đề tâm, kính giữ trai giới, tâm luôn luôn bình đẳng với mọi loài và đề xuất trì tụng liên tục.

Chú đại bi phân tách theo 84 câu

Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật nhân tình Tát ( 3 lần ) Thiên thủ thiên nhãn vô xấu hổ đại bi chổ chính giữa đà la ni

1. Nam mô Hắc Ra Đát mãng cầu Đa Ra Dạ da 2. Nam mô A Rị domain authority 3. Bà Lô Yết Đế Thước chén bát Ra domain authority 4. Người tình Đề Tát Đỏa Bà da 5. Ma Ha Tát Đỏa Bà domain authority 6. Ma Ha ca lô Ni Ca da 7. Án 8. Tát Bàn Ra phát Duệ 9. Số Đát mãng cầu Đát tỏa 10. Nam mô Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị da 11. Bà Lô Yết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà 12. Nam tế bào Na Ra Cẩn Trì 13. Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế 14. Tát Bà A Tha Đậu Du bởi 15. A Thệ Dựng 16. Tát Bà Tát Đa (Na Ma Bà Tát Đa) na Ma Bà Già 17. Ma phạt Đạt Đậu 18. Đát Điệt Tha 19. Án A Bà Lô Hê 20. Lô Ca Đế 21. Ca Ra Đế 22. Di Hê Rị 23. Ma Ha ý trung nhân Đề Tát Đỏa 24. Tát Bà Tát Bà 25. Ma Ra Ma Ra 26. Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng 27. Cu Lô Cu Lô Yết Mông 28. Độ Lô Độ Lô phân phát Xà da Đế 29. Ma Ha phân phát Xà da Đế 30. Đà Ra Đà Ra 31. Địa Rị Ni 32. Thất Phật Ra domain authority 33. Giá xác định giá Ra 34. Mạ Mạ phân phát Ma Ra 35. Mục Đế Lệ 36. Y Hê Y Hê 37. Thất mãng cầu Thất mãng cầu 38. A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi 39. Phạt Sa phạt Sâm 40. Phật Ra Xá domain authority 41. Hô Lô Hô Lô Ma Ra 42. Hô Lô Hô Lô Hê Rị 43. Ta Ra Ta Ra 44. Vớ Rị tất Rị 45. Tô Rô đánh Rô 46. Người yêu Đề Dạ nhân tình Đề Dạ 47. Nhân tình Đà Dạ tình nhân Đà Dạ 48. Di Đế Rị Dạ 49. Na Ra Cẩn Trì 50. Địa Rị sắc đẹp Ni na 51. Cha Dạ Ma mãng cầu 52. Ta Bà Ha 53. Vớ Đà Dạ 54. Ta Bà Ha 55. Ma Ha tất Đà Dạ 56. Ta Bà Ha 57. Vớ Đà Du Nghệ 58. Thất Bàn Ra Dạ 59. Ta Bà Ha 60. Na Ra Cẩn Trì 61. Ta Bà Ha 62. Ma Ra mãng cầu Ra 63. Ta Bà Ha 64. Tất Ra Tăng A Mục Khê domain authority 65. Ta Bà Ha 66. Ta Bà Ma Ha A tất Đà Dạ 67. Ta Bà Ha 68. Giả Kiết Ra A tất Đà Dạ 69. Ta Bà Ha 70. Ba Đà Ma Yết tất Đà Dạ 71. Ta Bà Ha 72. Mãng cầu Ra Cẩn Trì Bàn Dà Ra Dạ 73. Ta Bà Ha 74. Ma Bà Lợi thắng Yết Ra Dạ 75. Ta Bà Ha 76. Nam tế bào Hắc Ra Đát na Đa Ra Dạ da 77. Nam mô A Rị da 78. Bà Lô Yết Đế 79. Thước Bàn Ra Dạ 80. Ta Bà Ha 81. Án vớ Điện Đô 82. Mạn Đà Ra 83. Bạt Đà Dạ 84. Ta Bà Ha (Lặp lại 3 lần tự câu Chú 81 mang đến 84 lúc quý vị trì vươn lên là cuối cùng)

Ý nghĩa phần đa câu Chú Đại Bi

1. Nam mô Hắt Ra Đát mãng cầu Đa Ra Dạ Da: Bổn thân Quan-Âm Bồ-Tát hóa hiện nay tướng hành giả thay chuỗi lễ tụng cầu Bồ-Tát cảm ứng. 2. Nam mô A Rị Da: Quan-Âm hóa hiện nay tướng tay bưng Như-Ý Pháp-Luân. Hành mang y giáo phụng hành. 3. Bà Lô Yết Đế Thước chén bát Ra Da: Quán-Âm hóa hiện tại tướng Quán-Tự-Tại trì bát. Hành giả cửa hàng tưởng khiến cho chúng sanh được ngôi trường thọ. 4. Bồ Đề Tát Đỏa Bà Da: quan liêu Âm hiện thân Bất ko Quyên Sách tình nhân Tát từ bỏ giác giác tha, phổ độ bọn chúng sanh. 5. Ma Ha Tát Đỏa Bà Da: quan lại Âm hiện nay tướng tụng chú, theo pháp tu trì, được thiện giải thoát. 6. Ma Ha ca lô Ni Ca Da: quan tiền Âm hóa hiện nay tướng Mã-Minh người thương Tát từ bỏ giác giác tha, từ đô từ tha. 7. Án: quan tiền Âm hóa hiện tướng những Thần Quỷ Vương chắp tay tụng chú. Chư Phật tiệm tưởng chữ Án thành chánh giác. 8. Tát Bàn Ra vạc Duệ: quan lại Âm hóa hiện tại tướng Tứ Đại Thiên Vương dùng lục độ hoá độ bọn chúng ma. 9. Số Đát mãng cầu Đát Tỏa: quan Âm hóa hiện tại tướng Bộ-Lạc Tứ Đại Thiên Vương khiến cho cải ác theo thiện. 10. Nam mô Tất cát Lật Đỏa Y Mông A Rị Da: quan tiền Âm hiện nay tướng Long Thọ nhân tình Tát hộ trì người tu hành, mặt hàng phục tất cả ma oán. 11. Bà Lô Kiết Đế: quan Âm hiện tướng Phật viên mãn báo Thân Lô Xá mãng cầu rộng độ vô lượng bọn chúng sanh. 12. Nam tế bào Na Ra Cẩn Trì: quan lại Âm hiện tại tướng Phật thanh tịnh Pháp Thân Tỳ Lô giá bán Na gia hộ bọn chúng sanh an lạc. 13. Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế: cửa hàng Âm hiện tại tướng Dương Đầu Thần Vương hộ trì hành mang xa lìa loài ác thú. 14. Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng: quan Âm hiện tại tướng ý trung nhân Tát Cam Lộ vương vãi tay cầm cố cành dương, tay cố gắng bình ngọc cam lộ độ bọn chúng sanh. 15. A Thệ Dựng: cửa hàng Âm hiện nay tướng Phi Đằng Dạ Xoa Thiên vương tuần sát bốn phương khuyến thiện kết thúc ác. 16. Tát Bà Tát Đa mãng cầu Ma Bà Tát Đa mãng cầu Ma Bà Già: cửa hàng Âm hiện tướng Thần vương Bà Già Bà Đế độ chúng sanh có duyên. 17. Ma phạt Đạt Đậu: quan lại Âm hiện nay tướng Quân Tra Lợi bồ Tát khía cạnh có cha con mắt cảm hóa ác nhơn phía thiện. 18. Đát Điệt Tha: cửa hàng Âm hiện tướng A La Hán thuyết pháp độ bọn chúng sanh. 19. Án A Bà Lô Hê: quan tiền Âm hiện nay tướng quan lại Âm nhân tình Tát trường đoản cú bi vô lượng cứu vãn khổ ban vui. 20. Lô Ca Đế: quan lại Âm hiện tướng Đại Phạm Thiên Vương sinh hoạt trong mười phương trái đất độ thoát bọn chúng sanh. 21. Ca Ra Đế: quan Âm hiện nay tướng Đế Thần sinh hoạt trong mười phương nhân loại thường cứu bọn chúng sanh. 22. Di Hê Rị: quan lại Âm hóa hiện tướng cục cưng Ma Hê Đầu La thống lãnh thiên binh độ bọn chúng sanh. 23. Ma Ha người tình Đề Tát Đỏa: quan lại Âm sử dụng tâm nguyện thanh tịnh, từ bỏ bi vô ngã cảm ứng độ người sống động tu hành. 24. Tát Bà Tát Bà: quan Âm hiện nay thân người yêu Tát hương Tích điều phục năm phương chúng quỷ theo hầu cứu giúp chúng sanh. 25. Ma Ra Ma Ra: quan liêu Âm hiện Bạch Y ý trung nhân Tát tay mặt thế Như Ý, tay trái dắt đồng tử khiến cho chúng sinh được trường thọ. 26. Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng: quan Âm hiện tại tướng Phật A Di Đà khiến chúng sinh khi không còn thân nầy đồng sanh cực Lạc quốc. 27. Cu Lô Cu Lô Yết Mông: quan Âm hiện tại tướng người tình Tát ko Thân thu phục vạn ức thiên binh, hóa độ vô lượng chúng sanh. 28. Độ Lô Độ Lô vạc Xà da Đế: quan liêu Âm hóa thân người tình Tát Nghiêm Tuấn áp lãnh man binh Khổng tước Vương sản phẩm phục các ma oán. 29. Ma Ha phát Xà da Đế: quan liêu Âm hóa hiện nay Đại Lực Thiên tướng tay nạm Bảo Xử hộ trì bọn chúng sanh, tinh tấn tu hành. 30. Đà La Đà La: quan lại Âm hiện tướng trượng phu tu khổ hạnh khiến cho chúng sanh phá trừ bổ chấp pháp chấp. 31. Địa Rị Ni: quan liêu Âm hiện tại tướng Sư Tử vương xét nghiệm bạn tụng chú khiến chúng sanh tiêu trừ tai họa. 32. Thất Phật Ra Da: quan liêu Âm hiện tại tướng nhân tình Tát yêu thích Lịch tay thay Kim Xử hàng phục các ma và quyến thuộc của chúng. 33. Giá ra giá Ra: quan Âm hiện tại thân người thương tát Tồi Toái tay nỗ lực Kim Luân hóa độ oán ma điều phục tùng. 34. Mạ Mạ vạc Ma Ra: quan liêu Âm hiện tại thân Đại hàng Ma Kim Cang tay thay Kim Luân hộ trì bọn chúng sanh đắt đại cát đại lợi tường. 35. Mục Đế Lệ: cửa hàng Âm hiện nay tướng chư Phật, nhân tình Tát chắp tay lắng lòng nghe tụng thần chú, hành giả phụng trì bệnh đắt Phật quả. 36. Y Hê Y Hê: quan Âm hiện tại thân Ma Hê Thủ La Thiên vương cảm triệu nhơn thiên thuận tùng. 37. Thất mãng cầu Thất Na: tiệm Âm hiện thân Ca mãng cầu Ma tướng Thiên Vương, hóa lợi chư Thiên, không gây tai sợ hãi nhân gian. 38. A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi: quan tiền Âm hiện nay tướng tay núm khiên, tay nỗ lực cung tên kính tụng thần chú đắc pháp từ tại. 39. Phạt Xa phạt Xâm: quan Âm hiện tại thân Kim Khôi Đại Tướng thay linh thuận thời giáo hóa độ bọn chúng sanh. 40. Phật Ra Xá Da: quan Âm hiện nay tướng Phật A Di Đà, chúng sanh tưởng niệm thì hiện nay tiền tương lai sẽ thấy Phật. 41. Hô Lô Hô Lô Ma Ra: quán Âm hiện nay Tướng chén bát Bộ Thần Vương lẹo tay niệm từ bi hàng phục chúng ma. 42. Hô Lô Hô Lô Hê Rị: quan tiền Âm hiện tại tướng Tứ Tý Tôn Thiên tay bưng Nhật Nguyệt phát sáng hóa độ nhơn thiên. 43. Ta Ra Ta Ra: quan tiền Âm hóa độ Phổ Đà đánh hiển linh bất khả tứ nghì, có ý nghĩa Ta-Bà khổ như núi non hiểm trở. 44. Tất Rị vớ Rị: tiệm Âm hiện nay tướng mạo từ bỏ bi tay rứa cành dương, tay chũm tịnh bình rưới nước cam lồ cứu khổ độ sanh. 45. Tô Rô tô Rô: tiệm Âm hóa tướng tá lá cây rụng, chúng sanh nghe giờ được tư lợi ích: cửa hàng đảnh, non thân, trọng điểm vui, đầy đủ. 46. Bồ Đề Dạ bồ Đề Dạ: quan liêu Âm hiện nay tướng diện mạo từ bi thân cận trẻ con giáo hóa lợi ích chúng sanh. 47. Bồ Đà Dạ người tình Đà Dạ: quan tiền Âm hiện nay tướng A Nan tôn mang tay núm bình bát hóa độ bọn chúng sanh. 48. Di Đế Rị Dạ: quan Âm hiện tướng Di Lặc người thương Tát chỉ dạy bọn chúng sanh tu hạnh đại bi, được chơn thức tỉnh an lạc. 49. Na Ra Cẩn Trì: quan tiền Âm hiện nay tướng Địa Tạng nhân tình Tát khai ngộ chúng sanh thức giấc giác mê chấp, được bay khổ ác đạo. 50. Địa Rị sắc đẹp Ni Na: quan tiền Âm hiện nay tướng ý trung nhân Tát Bảo Tràng tay kiết ấn, tay nạm Kim Xoa làm tiện ích chúng sanh. 51. Ba Dạ Ma Na: quan liêu Âm hiện tướng Bảo Kim quang Tràng người yêu Tát cố gắng Bạt phân tách La Xử lợi ích độ sanh. 52. Ta Bà Ha: quan liêu Âm hiện nay tướng cha đầu Viên-Tịch Thắng-Nghĩa tiện ích độ sanh. 53. Tất Đà Dạ: quan liêu Âm hiện nay tướng tôn giả Xá Lợi Phất tay kiết ấn Liêm Thủ thông đạt tất cả pháp. 54. Ta Bà Ha: quan tiền Âm hiện nay tướng người yêu Tát Hằng Hà Sa đứng trên đầu rồng, cần sử dụng tâm như ý cát tường hóa độ chúng sanh. 55. Ma Ha vớ Đà Dạ: quan Âm hiện tướng tình nhân Tát Phóng-Quang tay cố kỉnh tràng phan báu tiện ích độ sanh. 56. Ta Bà Ha: quan tiền Âm hiện nay tướng tôn giả Mục Kiền Liên tay cố kỉnh tích trượng, bình bát chấm dứt trừ tai ương, cứu giúp độ bọn chúng sanh. 57. Tất Đà Du Nghệ: quan lại Âm hiện Tây Phương cực Lạc, toàn bộ chư Thiên, người yêu Tát vân tập thính thọ pháp hỷ, hóa độ thập phương nhơn thiên. 58. Thất Bàn Ra Dạ: quan Âm hiện tướng Thiên con gái Tự trên Viên Mãn 59. Ta Bà Ha: quan lại Âm hiện tại tướng tôn giả A-Xà-Na hoan tin vui bưng cao bình bát tăng trưởng tâm tiện ích độ sanh. 60. Na Ra Cẩn Trì: quan Âm hiện nay tướng người tình Tát đánh Hải Huệ tay vậy kiếm vàng hóa độ thánh-giả Tiểu-thừa. 61. Ta Bà Ha: quan lại Âm hiện nay tướng tôn giả chiên Đà La quảy nón lá vô trụ win nghĩa độ hóa bọn chúng sanh. 62. Ma Ra na Ra: quan lại Âm hiện tướng ý trung nhân Tát Bảo Ấn vương vãi tay chũm búa đá quý Như Ý kiểm nghiệm trọng điểm hạnh chúng sanh. 63. Ta Bà Ha: quan tiền Âm hiện tướng tôn đưa Câu Hy La sở hữu giầy cỏ sút trên sóng nước vạc sanh tiếng hải triều cảnh giác vai trung phong chúng sanh. 64. Tất Ra Tăng A Mục Khê Da: quan Âm hiện tướng người yêu Tát Dược vương vãi tay cố gắng dược thảo trừ bịnh khổ bọn chúng sanh. 65. Ta Bà Ha: quan liêu Âm hiện tại tướng Viên Mãn bồ Tát thân mang y đỏ chấp tay trọng tâm viên mãn an nhàn chúng sanh. 66. Ta Bà Ma Ha A vớ Đà Dạ: quan lại Âm hiện nay tướng Dược Thượng nhân tình Tát tay cố bình ngọc giải trừ tật khổ bọn chúng sanh. 67. Ta Bà Ha: quan lại Âm hiện tại tướng tôn đưa Xá Lợi Phất tay cầm cố chơn kinh cứu vãn cánh chiến hạ nghĩa hóa đạo chúng sanh quy Tịnh Độ. 68. Giả Kiết Ra A vớ Đà Dạ: quan tiền Âm hiện nay tướng Thần Hổ gầm, tay vậy búa kiên cường tâm hàng phục ma oán. 69. Ta Bà Ha: quan lại Âm hiện tướng chư Thiên Ma vương vãi tay gắng Xà thương hóa đạo bọn chúng sanh giải trừ tâm oán thù hận. 70. Ba Đà Ma Yết vớ Đà Dạ: quan lại Âm hiện tướng Linh hương Thiên nhân tình Tát bưng lư Như Ý hộ trì chúng sanh. 71. Ta Bà Ha: quan lại Âm hiện nay tướng Tán Hoa Thiên tình nhân Tát tay chũm bảo liên nghìn cánh thành công chúng sanh tiện ích an lạc. 72. Na Ra Cẩn Trì Bàn Già Ra Dạ: quan lại Âm hiện tại tướng Tôn trả Phú lâu Na tay bưng bình chén cứu độ bọn chúng sanh lìa tai nạn. 73. Ta Bà Ha: quan Âm hiện nay tướng bồ Tát Đà La Ni từ bỏ tay bưng trái tươi cha thí độ sanh chân thực tu hành rõ pháp tánh không. 74. Ma Bà Lợi thắng Yết Ra Dạ: quan lại Âm hiện tại tướng người thương Tát Tam Ma Thiền na kiết già trên bánh xe, tay bưng đèn ngọc sáng khắp pháp giới. 75. Ta Bà Ha: quan Âm hiện tại tướng tôn trả Đại Ca Diếp tay trái thay chuỗi, tay mặt cầm cố thiền trượng hướng dẫn chúng sanh tu hành. 76. Nam mô Hắc Ra Đa Ra Dạ Da: quan tiền Âm hiện tại tướng người tình Tát lỗi Không Tạng chũm hoa ngồi trên đá khiến cho chúng sanh kiên định tín tâm dõng mãnh tinh tấn. 77. Nam mô A Rị Da: quan lại Âm hiện tại tướng người thương Tát Phổ nhân từ kiết già thiền tọa trên hương thơm Tượng khiến cho chúng sinh viên mãn công hạnh. 78. Bà Lô Kiết Đế: quan Âm hóa thân nhân tình Tát Văn Thù ngồi trên sư tử tay chỉ lỗi không khến bọn chúng sanh khai ngộ. 79. Thước Bàn Ra Dạ: quan liêu Âm hiện tướng hoa sen nghìn cánh giải trừ bọn chúng sanh ái sắc đẹp trần hỏng vọng, thấy trường đoản cú tánh không. 80. Ta Bà Ha: quan tiền Âm hiện nay tướng buông thõng hai tay giải trừ nhĩ căn sáng tỏ thanh trằn hư vọng, nghe tự tánh không. 81. Án tất Điện Đô: quan Âm hiện tướng mở nhị bàn tay đoạn tỳ căn ái nhiễm hương thơm trần, tự giác tánh không. 82. Mạn Đà Ra: quan lại Âm hiện tại tay Đâu La Miên đoạn trừ căn ái lan truyền vị nai lưng hư vọng, tự giác tánh không. 83. Bạt Đà Dạ: quan liêu Âm hiện tại tướng tay bưng chén bát hương giải trừ tham ái chạm xúc, khiến chúng sinh đoạn thân căn xúc trằn hư vọng, trường đoản cú giác tánh không. 84. Ta Bà Ha: quan tiền Âm hiện tại tướng tay cầm tràng phan giải trừ phân biệt các pháp, khiến chúng sinh đoạn ý căn chấp pháp trằn hư vọng, biết từ bỏ tánh không.