Tác phẩm sửa đổi lối làm việc

Năm 1947, tại Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc", vừa làm tài liệu học tập, vừa động viên, nhắc nhở cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân quyết tâm thực hiện thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, bảo vệ nền độc lập dân tộc.

Bạn đang xem: Tác phẩm sửa đổi lối làm việc


*

Tác phẩm Sửa đổi lối làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ký bút danh X.Y.Z, viết xong tháng 10 năm 1947. Nguồn ảnh: hochiminh.vn

Tác phẩm gồm 6 vấn đề lớn về xây dựng Đảng, mang tính lý luận, tính chỉ đạo thực tiễn sâu sắc: I. Phê bình và sửa chữa; II. Mấy điều kinh nghiệm; III. Tư cách và đạo đức Cách mạng; IV. Vấn đề cán bộ; V. Cách lãnh đạo; VI. Chống thói ba hoa. Về 5 điều rèn luyện đạo đức cách mạng: Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng, Liêm. Người cán bộ, đảng viên muốn trở thành người cách mạng chân chính phải không ngừng tự rèn luyện và tu dưỡng, phấn đấu suốt đời cho lý tưởng của Đảng, cho độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Tất cả những vấn đề nêu trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” đều nhất quán theo một chủ đề sâu sắc là “xây dựng, chỉnh đốn đảng”.

Bước vào thời kỳ đổi mới, do tác động của nhiều nhân tố khách quan và chủ quan, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong "một bộ phận không nhỏ" cán bộ, đảng viên diễn biến phức tạp. Từ Hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII (tháng 01-1994) Đảng đã chỉ ra những biểu hiện của tình trạng này và coi đó là một trong bốn nguy cơ cần quan tâm đấu tranh phòng, chống. Các Đại hội Đảng tiếp theo và nhiều hội nghị Trung ương Đảng các khóa tiếp tục đánh giá thực trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên còn diễn ra nghiêm trọng; làm cho Đảng ta chưa thật sự trong sạch, vững mạnh, làm giảm lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Đảng ta xác định việc ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng này là nhiệm vụ vừa cơ bản lâu dài, vừa có ý nghĩa cấp bách trước mắt.

Xem thêm: Tiết Lộ Về Hình Xăm Của Đoàn Văn Hậu Lộ Loạt Hình Xăm Kín 2 Cánh Tay

Trong giai đoạn hiện nay, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần phát huy trách nhiệm nêu gương, tự giác, thường xuyên học tập và làm theotư tưởng, đạo đức, phong cáchHồ Chí Minh và vận dụng tốtnhững quan điểm, những phương pháp chỉ dẫn trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 và Kết luận 01 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong đó, phải phát huy vai trò chủ động, tự giác của bản thân cán bộ, đảng viên trong việc rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Từng cơ quan, đơn vị, địa phương cần rà soát và có kế hoạch sửa chữa, khắc phục hạn chế, tồn tại, khuyết điểm đã chỉ ra, kịp thời điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung những nội dung cần thiết để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; kiên quyết trong quản lý, rèn luyện, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên mẫu mực về phẩm chất đạo đức và lối sống; luôn đoàn kết, thống nhất, gắn bó mật thiết với Nhân dân, được Nhân dân tin yêu và kính trọng; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới.

Đã 75 năm trôi qua, song tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc" của Bác Hồ đến nay vẫn còn nguyên giá trị và là kim chỉ nam trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị hiện nay./.