THUẬT NGỮ TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH XUẤT NHẬP KHẨU

Sự nghiệp của bạn gặp cản trở vì tiếng Anh chăm ngành xuất nhập khẩu đó là điểm yếu? bạn khó có cơ hội thăng tiến lên phần lớn vị trí cao với tầm lương mập chỉ vì trình độ tiếng Anh kém? Đừng lo lắng, hãy tiếp thu ngay cho doanh nghiệp kho từ vựng cùng thuật ngữ giờ đồng hồ Anh chăm ngành xuất nhập khẩu cùng Topica dưới đây.

*

Hãy ghi chép và vận dụng trong công việc để ghi nhớ từ vựng chuyên ngành

D

Debit advice /ˈdɛbɪt ədˈvaɪs/(n): Giấy báo nợDeclare /dɪˈkleə/(n): Khai báo hàng( nhằm đóng thuế)Debit /ˈdɛbɪt/(n): Món nợ, bên nợDemand loan /dɪˈmɑːnd ləʊn/(n): Khoản cho vay vốn không kỳ hạnDebenture holder /dɪˈbɛnʧə ˈhəʊldə/(n): tín đồ giữ trái khoánDelivery /dɪˈlɪvəri/(n): Sự đi lại hàng

Export /ˈɛkspɔːt / (n/v): Xuất khẩuEntrusted export/import /ɪnˈtrʌstɪd ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt/ (n): Xuất khẩu ủy thác( dịch vụ)Export/import process /ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt ˈprəʊsɛs/ (n): quy trình xuất nhập khẩuExport/import procedures /ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt prəˈsiːʤəz/ (n): giấy tờ thủ tục xuất nhập khẩuExport/import policy /ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt ˈpɒlɪsi / (n): cơ chế xuất/nhập khẩuExport/import license /ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt ˈlaɪsəns/ (n): bản thảo xuất/nhập khẩu

F

Freight /freɪt/( n): sản phẩm & hàng hóa chở bên trên tàu, cước phíFiduciary loan /fɪˈʤuːʃiəri ləʊn/( n): Khoản cho vay vốn không đảm bảoFreight to collect/freɪt tuː kəˈlɛkt/( n): Cước phí tổn trả sauFreight prepaid/freɪt ˌpriːˈpeɪd/( n): Cước mức giá trả trướcFreight payable at/freɪt ˈpeɪəbl æt/( n): Cước phí thanh toán tạiFreight as arranged/freɪt æz əˈreɪnʤd/( n): Cước giá tiền theo thỏa thuậnFLC — Full container load/fʊl kənˈteɪnə ləʊd/( n): sản phẩm nguyên containerFTL: Full truck load/fʊl trʌk ləʊd/( n): sản phẩm giao nguyên xe tảiFixed interest-bearing debenture /fɪkst ˈɪntrɪst–ˈbeərɪŋ dɪˈbɛnʧə/: Trái khoán chịu đựng tiền lãi nạm định

I

Import /ˈɪmpɔːt/( n/v): Nhập khẩuIrrevocable /ɪˈrɛvəkəbl/( adj): bắt buộc hủy ngang, quan trọng hủy bỏInvoice/ˈɪnvɔɪs/( n): Hóa đơnInsurance premium/ɪnˈʃʊərəns ˈpriːmiəm/( n): chi phí bảo hiểmInland waterway/ˈɪnlənd ˈwɔːtəweɪ/( n): Vận chuyển bởi đường thủy nội địaInland haulage charge/ˈɪnlənd ˈhɔːlɪʤ ʧɑːʤ/( n): phí tổn vận chuyển nội địa

L

Logistics coordinator /ləʊˈʤɪstɪks kəʊˈɔːdɪneɪtə/( n): nhân viên điều vậnLoan at hotline /ləʊn æt kɔːl/( n): mặt hàng lẻLift On-Lift Off charges /lɪft ɒn–lɪft ɒf ˈʧɑːʤɪz/( n): phí tổn nâng vậnLong loan /lɒŋ ləʊn/( n): Khoản vay nhiều năm hạn, sự giải ngân cho vay dài hạnLCL — Less than container load /lɛs ðæn kənˈteɪnə ləʊd/( n): tiền vay không kỳ hạn, khoản vay ko kỳ hạnLoan on mortgage /ləʊn ɒn ˈmɔːgɪʤ/: khoản giải ngân cho vay cầm cố

M

Merchandize /ˈmɜːʧəndaɪz/( n): sản phẩm & hàng hóa mua cùng bánMortgage /ˈmɔːgɪʤ/ ( n): núm cốMultimodal transportation /ˌmʌltɪˈməʊdl ˌtrænspɔːˈteɪʃən/( n): vận tải đường bộ đa phương thức

O

Outbound /ˈaʊtbaʊnd/( n): sản phẩm xuấtOn-spot export/import /ɒn–spɒt ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt/: Xuất nhập khẩu tại chỗ

P

Packing danh sách /ˈpækɪŋ lɪst///( n): Phiếu đóng gói hàngPayment /ˈpeɪmənt/( n): Thanh toánProcessing /ˈprəʊsɛsɪŋ/( n): chuyển động gia côngPremium as agreed /ˈpriːmiəm æz əˈgriːd/( n): Phí bảo hiểm như đang thỏa thuậnPlace of receipt /pleɪs ɒv rɪˈsiːt/( n): Địa điểm nhận hàng để chởPlace of delivery /pleɪs ɒv dɪˈlɪvəri/( n): Nơi phục vụ cuốiPort of transit /pɔːt ɒv ˈtrænsɪt/( n): Cảng truyền tảiPort of discharge /pɔːt ɒv dɪsˈʧɑːʤ/( n): Cảng tháo dỡ hàngPort of loading /pɔːt ɒv ˈləʊdɪŋ/( n): Cảng đóng góp hàngPartial shipment /ˈpɑːʃəl ˈʃɪpmənt/( n): giao hàng từng phần

S

Shipment /ˈʃɪpmənt/(n ): Sự nhờ cất hộ hàngShipper /ˈʃɪpə/( n): người giao hàng

T

Temporary export/re-import /ˈtɛmpərəri ˈɛkspɔːt/riː–ˈɪmpɔː/: tạm bợ nhập-tái xuấtTemporary import/re-export /ˈtɛmpərəri ˈɪmpɔːt/riː–ˈɛkspɔːt/: trợ thời xuất-tái nhậpTax /tæks/( n) : ThuếTonnage /ˈtʌnɪʤ/( n): chi phí cước, chi phí chở hàng, trọng tải, lượng choán nước

Để trường đoản cú tin giao tiếp trong quá trình xuất nhập khẩu, hãy đuc rút ngay Tổng hợp mẫu hội thoại tiếng Anh chăm ngành xuất nhập khẩu.

2.

Bạn đang xem: Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành xuất nhập khẩu

Trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh siêng ngành hải quan

Nếu các bạn đang làm việc trong ngành hải quan và liên tục phải tiếp xúc với tiếng Anh hoặc đang có ý định học tiếng Anh, học về ngành hải quan để có thể dễ dàng tiếp xúc với những khách quốc tế. Hoặc chúng ta muốn xem thêm về vốn từ vựng mới liên quan đến Hải quan hãy xem thêm tổng hợp sau đây của TOPICA nhé!

Bill of lading: Vận đơn (danh sách cụ thể hàng hóa trên tàu chở hàng)C.&F. (cost và freight): bao gồm giá hàng hóa và cước giá thành nhưng không bao hàm bảo hiểmC.I.F.

Xem thêm: Những Cách Sáng Tạo Với Dây Thừng Handmade, Một Số Ý Tưởng Độc Đáo Từ Dây Thừng

(cost, insurance & freight): bao gồm giá sản phẩm hóa, bảo đảm và cước phíCargo: hàng hóa (vận chuyển bằng tàu thủy hoặc trang bị bay)Certificate of origin: Giấy bệnh nhận xuất xứ hàng hóaContainer: Thùng đựng hàng lớn (công-ten-nơ)Container port (cảng công-ten-nơ); lớn Containerize (cho mặt hàng vào công-ten-nơ)Customs: Thuế nhập khẩu; hải quanCustoms declaration form: tờ khai hải quanDeclare: Khai báo sản phẩm (để đóng góp thuế)F.a.s. (free alongside ship): bao gồm chi phí tổn vận chuyển đến cảng nhưng ko gồm chi phí chất hàng lên tàu.F.o.b. (free on board): tín đồ bán chịu trách nhiệm đến lúc hàng đang được chất lên tàuFreight: sản phẩm & hàng hóa được vận chuyểnIrrevocable: quan yếu hủy ngang; unalterable – irrevocable letter of credit (tín dụng thư không diệt ngang)Letter of credit (L/C): tín dụng thanh toán thư(hình thức mà Ngân hàng thay mặt Người nhập khẩu cam kết với bạn xuất khẩu/Người cung ứng hàng hoá sẽ trả tiềntrong thời hạn qui định khi fan xuất khẩu/Người hỗ trợ hàng hoá xuất trình những bệnh từ phù hợp với nguyên tắc trong L/C sẽ được ngân hàng mởtheo yêu cầu của người nhập khẩu)Merchandise: hàng hóa mua cùng bánPacking list: Phiếu đóng gói hàng (một tư liệu được nhờ cất hộ kèm với sản phẩm & hàng hóa để biểu lộ rằng bọn chúng đã được kiểm tra)Pro forma invoice: Hóa đối kháng tạm thờiQuay: Bến cảng; wharf – quayside (khu vực tiếp giáp bến cảng)Ship: vận động (hàng) bằng đường biển hoặc đường hàng không; tàu thủyShipment (việc nhờ cất hộ hàng)Shipping agent: Đại lý tàu biểnWaybill: Vận đối chọi (cung cấp tin tức về sản phẩm & hàng hóa được giữ hộ đi)

3. Từ vựng chăm ngành vận tải đường bộ quốc tế / logistics

Khi kể đến vận tải thế giới (logistics) là nói đến giao dìm forwarding, về thông quan sản phẩm & hàng hóa xuất nhập khẩu, kho bãi…thể hiện trong các hợp đồng vận tải (freight agreement), các khai báo manifest, các thông báo hàng đến… thuộc TOPICA tìm hiểu những từ bỏ vựng cùng thuật ngữ siêng ngành logistics trong giờ Anh nhé!