Cấu trúc viết lại câu tiếng anh

Cùng một chân thành và ý nghĩa nhưng 1 câu có khá nhiều cách viết không giống nhau trong giờ Anh. Đây cũng chính là dạng bài xích tập thường gặp, đặc biệt quan trọng đối với những đề thi môn tiếng Anh trong trường cung cấp 2, cấp cho 3, đại học. Thuộc sushibarhanoi.com tìm hiểu về các cấu tạo viết lại câu cải thiện trong tiếng thằng bạn nhé!


1. Các cấu tạo viết lại câu thường chạm mặt trong giờ đồng hồ Anh

1.

Bạn đang xem: Cấu trúc viết lại câu tiếng anh

to prefer doing sth to doing sth = would rather do sth than do sth ‘= S + lượt thích sth/doing sth better than sth/doing sthNghĩa: thích làm những gì hơn làm gì

2. Khổng lồ look at (v)= lớn have a look at (n): nhìn vào

3. to think about = lớn give thought to : nghĩ về về

4. It’s one’s duty to do sth = S + be + supposed to do sth: có nghĩa vụ làm gì

5. Khổng lồ be determined to lớn = khổng lồ have a determination to: dự định

6. To lớn know (about) = to have knowledge of: biết

7. To lớn be not worth doing sth = there is no point in doing sthNghĩa: không đáng, vô ích làm gì

8. Lớn tend khổng lồ = to lớn have a tendency lớn : có khuynh hướng

9. Khổng lồ intend lớn +inf = to have intention of + V_ing: dự định


*
*
*
*
Cách viết lại câu trong giờ Anh

19. S + be + adj = S + V + O

20. S + be accustomed lớn + Ving = S + be used lớn +Ving/ N

21. S + often + V = S + be used to +Ving/ N

VD: Nana often cried when she meets with difficulties.

= Nana is used to crying when she meets with difficulties

22. This is the first time + S + have + PII = S+be + not used khổng lồ + Ving/ N

VD: This is the first time I have seen so many people crying at the kết thúc of the movie.

= I was not used khổng lồ seeing so many people crying at the over of the movie.

23. S + would prefer = S + would rather S + Past subjunctive (lối ước khẩn)

24. S + like sth/ doing sth better than sth/ doing sth = S + would rather + V + than + V = S + prefer sth/ doing sth khổng lồ sth/ doing sth…

VD: I prefer going shoping to lớn playing volleyball.

= I would rather go shoping than play volleyball.

26. S + V + O = S + find + it (unreal objective) + adj + lớn + V

27. It’s one’s duty to vày sth = S + be + supposed to bởi sth

28. S + be + PII + to lớn + V = S + be + supposed to bởi vì sth

29. Imperative verb (mệnh lệnh) = S + should (not) + be + PII

30. Imperative verb (mệnh lệnh) = S + should (not) + do sth

31. S + lượt thích sth = S + be + fond of + sth

VD: I like do collecting stamps.

= I’m fond of collecting stamps.

32. I + let + O + vị sth = S + allow + S. O + to bởi vì Sth

VD: My quái vật let him be on leave for wedding.

= My quái nhân allow him khổng lồ be on leave for wedding.

33. S + once + past verb = S + would lớn + bởi vì sth.

34. S + present verb (negative) any more = S + would to lớn + vày sth.

35. S + V + because + S + V = S + V + lớn + infinitive

VD: She studies hard because she wants lớn pass the final examination.

= She studies hard to pass the final examination.

36. S + V + so that/ in order that+ S + V = S + V + to lớn + infinitive

37. Lớn infinitive or gerund + be + adj = It + be + adj + khổng lồ + V

38. S + V + & + S + V = S + V + both… and

39. S + V + not only… + but also = S + V + both… and

40. S + V + both… and… = S + V + not only… but also…

VD: He translated fast và correctly.

= He translated not only fast but also correctly.

41. S1+simple present+and+S2+simple futher =If+S1 + simple present + S2 + simple futher.

42. S1+didn’t + V1 + Because + S2 + didn’t + V2 = If Clause

43. Various facts given = Mệnh đề if diễn tả điều trái ngược thực tế.

44. S1 + V1 + if + S2 + V2(phủ định)= S1 + V1 + Unless + S2 + V2 (khẳng định)

45. S + V + O = S + be + noun + when + adj clause.

46. S + V + O = S + be + noun + where + adj clause.

47. S + V + O = S + be + noun + whom + adj clause.

48. S + V + O = S + be + noun + which + adj clause.

49. S + V + O = S + be + noun + that + adj clause.

Xem thêm: Dây Thìa Canh Loài Cây Thìa Canh Chữa Bệnh Tiểu Đường Không Rõ Nguồn Gốc

50. S + V + if + S + V (phủ định) = S + V + unless + S + V (khẳng định)

51. S + be + scared of sth = S + be + afraid of + sth

52. Let’s + V = S + suggest + that + S + present subjunctive

53. In my opinion = S + suggest + that + S + present subjunctive: quan điểm của tôi

54. S + advise = S + suggest + that + S + present subjunctive

55. Why don’t you vị sth? = S + suggest + that + S + present subjunctive

56. S + get + sb + to vị sth = S + have + sb + vị sth

VD: She gets him to spend more time with her.

= She have him spend more time with her.

57. S + aks + sb + to vị sth = S + have + sb + vày sth

VD: Police asked him to identify the other man in the next room.

= Police have him identify the other man in the next room.

58. S + request + sb + to vì chưng sth= S + have + sb + bởi sth

VD: The teacher request students to lớn learn by heart this poem.

= The teacher have students learn by heart this poem.

59. S + want + sb + to bởi vì sth = S + have + sb + vị sth

VD: I want her khổng lồ lend me

= I have her lend me.

60. S + V + no + N = S + be + N-less

VD: She always speaks no care.

= She is always careless about her words.

61. S + be + adj + that + S + V = S + be + adj + lớn + V

VD: Study is necessary that you will get a good life in the future.

= Study is necessary to lớn get a good life in the future.

62. S + be + adj + prep = S + V + adv

VD: My students are very good at Mathematics.

= My students study Mathematics well.

63. S + remember + to bởi vì Sth = S + don’t forget + to bởi vì Sth

VD: I remember lớn have a Maths thử nghiệm tomorrow = I don’t forget khổng lồ have a Maths test tomorrow.

64. It + be + adj = What + a + adj + N!

VD: It was an interesting film.

= What an interesting film!

65. S + V + adv = How + adj + S + be…

VD: She washes clothes quickly.

= How quick she is to wash clothes.

66. S + be + ing-adj = S + be + ed-adj

67. S + V = S + be + ed-adj

68. S + V + Khoảng thời hạn = It + take + (sb) + Khoảng thời hạn + lớn + V

VD: She have learned English for 5 years.

= It takes her 5 year lớn learn English.

69. S + be + too + adj + (for s. O) + lớn + V = S + be + so + adj + that + S + can’t + V

VD: The water is too hot for Peter to lớn drink.

= The water is so hot that Peter can’t drink

70. S + V + too + adv + lớn + V = S + V + so + adv + that + S + can’t + V

71. S + be + so + adj + that + S + V = S + be + not + adj + enough + lớn + V

72. S + be + too + adj + to + V = S + be + not + adj + enough + khổng lồ + V

73. S + V + so + adv + that + S + V = It + V + such + (a/ an) + N(s) + that + S +V

VD: He speaks so soft that we can’t hear anything.

= He does not speak softly.

74. Because + clause = Because of + noun/ gerund

VD: Because she is absent from school.

= Because of her absence from school.

75. Lớn look at (v)= to have a look at (n): nhìn vào

76. Lớn think about = lớn give thought to: nghĩ về

77.to be determined to = to lớn have a determination to: dự định

78. To lớn know (about) = lớn have knowledge of: biết

79. Lớn be not worth doing sth = there is no point in doing sth: không đáng, vô ích làm gì